Gen 10.7: Da ohana dat come from Cush: Seba, Havilah, Sabtah, Ra`amah, an Sabteka.