2Ki 12.10: weneva dey see dat get plenny silva inside da box, da king secretary an da main pries guy come, count da money dat get inside
2Ki 18.18: Shebba da secretary, an Joah, Asaf boy, da guy dat write da records, go wit
2Ki 18.37: boy, da guy in charge a da palace kine business, Shebna da secretary, an Joah, Asaf boy, da guy dat write da records, go by
2Ki 19.2: dat stay in charge a da palace kine business, Shebna da secretary, an da main pries guys, an dey all stay wear burmbag kine
2Ki 22.3: Wen Josiah stay king fo eighteen year, he tell da secretary, Shafan, Azaliah boy an Meshullam grankid, fo go da Temple
2Ki 22.8: Lata, Hilkiah, da main pries guy, tell Shafan da secretary, “I wen find da Book Wit Da Rules, inside da Temple Fo
2Ki 22.12: pries guy, Ahikam Shafan boy, Akor Micaiah boy, Shafan da secretary, an Asaiah his worka guy, wat dey gotta do: He tell um:
Ezr 4.8: Dea main govmen guy fo Judah, Rehum, an da secretary fo da court, Shimshai, wen write one letta fo King
Ezr 4.9: -- from da main govmen guy Rehum an Shimshai da court secretary, an all da judge guys, da local leada guys, da peopo from
Ezr 4.17: Dis letta fo Govna Rehum, Court Secretary Shimshai, an dea peopo dat stay live Samaria town an all
Isa 36.3: Shebna da secretary guy, an Joah, Asaf's boy, da guy dat write eryting fo da
Isa 36.22: Hilkiah's boy, dat stay in charge da palace, Shebna, da secretary guy, an Joah, Asaf's boy, dat write da records, dey go
Isa 37.2: Eliakim, da guy dat stay in charge da palace, Shebna, da secretary guy, an da older pries guys fo put on burmbag cloth an go
Act 19.35: Den da town secretary fo Efesus wen make da peopo shut dea mouts, an say, “You