Ezr 2.2: Re`elaiah, Mordecai, Bilshan, Mispat, Bigvai, Rehum, an Ba`anah.
Neh 7.7: Nahamani, Mordekai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum, an Ba`anah.