1Ki 16.34: Wen he put up da big town gate, his mos young boy Segub mahke.