1Ki 15.16: All da time dey stay king, King Asa an King Ba`asha from Israel side make war wit each odda.
1Ki 15.17: King Ba`asha wen go agains da Judah peopo.
1Ki 15.19: I like you fo go broke da deal you get wit Ba`asha, da king fo da Israel peopo, so he no fight wit me.
1Ki 15.21: Wen Ba`asha hear wass happening, he stop building Ramah side, an he go
1Ki 15.22: take away from Ramah all da big stones an da wood dat King Ba`asha use fo build ova dea.
1Ki 15.27: Ba`asha, Ahijah boy from da Issakar ohana, wen make plan wit some
1Ki 15.27: aroun Gibbeton town fo take um ova from da Filisha guys, Ba`asha wen kill Nadab.
1Ki 15.28: Was da numba three year Asa stay king Judah side, wen Ba`asha kill Nadab fo take ova from Nadab fo come king.
1Ki 15.29: Firs ting Ba`asha do wen he come king, he kill erybody from da Jeroboam
1Ki 15.32: An all da time King Asa an King Ba`asha from Israel stay kings, dey stay make war wit each odda.
head: Ba`asha Come Da King Israel Side
1Ki 15.33: numba three year dat Asa stay king Judah side, Ahijah boy Ba`asha come da king fo all da Israel peopo, Tirzah town.
1Ki 15.34: Yahweh see Ba`asha do plenny bad kine stuff.
1Ki 16.1: time, Yahweh give Jehu, Hanani boy, dis message fo King Ba`asha: “Befo time, you was notting.
1Ki 16.3: So, I goin wipe out you an all yoa ohana, King Ba`asha.
1Ki 16.5: All da odda stuff dat stay happen wen Ba`asha stay king, an all da tings he wen do, an all da powa he
1Ki 16.6: Den Ba`asha mahke.”
1Ki 16.6: An Ba`asha boy Elah come da nex king.
1Ki 16.7: All da time Ba`asha was king, he make any kine fo piss off Yahweh.
1Ki 16.7: give Jehu, Hanani boy, da talka fo God, da message fo King Ba`asha an his ohana.
1Ki 16.7: Jehu tell um all da kine stuff Yahweh see Ba`asha stay do, jalike da Jeroboam ohana guys do.
1Ki 16.7: An cuz a dat, God go afta Ba`asha too.
1Ki 16.8: Da numba 26 year dat Asa stay king Judah side, Elah, Ba`asha boy, come king fo da Israel peopo.
1Ki 16.11: ova da throne fo come king, he go kill all da guys from da Ba`asha ohana, an even Ba`asha's odda ohana guys an dea friends.
1Ki 16.12: Dass how Zimri wen wipe out all da Ba`asha ohana peopo.
1Ki 16.12: happen jalike Yahweh wen tell his talka guy Jehu fo tell Ba`asha.
1Ki 16.13: Yahweh make dis happen cuz a all da bad kine stuff Ba`asha an his boy Elah wen do, an all da bad kine tings dey wen
1Ki 16.13: da Israel peopo do, fo make dea God Yahweh come huhu, cuz Ba`asha an Elah wen stick to da idol kine gods dat no can do
1Ki 16.16: da camp find out dat Zimri wen make plan an kill King Ba`asha, dat same day da Israel guys wen make da general fo dea
1Ki 21.22: an same ting I wen make happen fo da ohana dat come from Ba`asha Ahijah boy.
2Ki 9.9: Nebat's boy, an jalike da ohana dat wen come from Ba`asha, Ahijah's boy.