Luk 3.26: boy; Maat, he Mattatias' boy; Mattatias, he Semein's boy; Semein, he Josek's boy; Josek, he Joda's boy; Joda, he Joanan's