Isa 8.19: No make sense, talk to da mahke peopo, an tink dat goin help da guys dat
Tit 1.9: So dat da stuff he teach da peopo goin make sense, an he goin give dem good kine words.