Gen 11.20: Re`u, afta he live 32 year, den he get one boy Serug.
Gen 11.21: An afta Serug wen born, Re`u still live 207 year, an he get odda kids
Gen 11.22: Serug, afta he live 30 year, den he get one boy Nahor.
Gen 11.23: An afta Nahor wen born, Serug still live 200 year, an he get odda kids too, boys an
Luk 3.35: Terah's boy; Terah, he Nahor's boy; Nahor, he Serug's boy; Serug, he Reu's boy; Reu, he Peleg's boy; Peleg, he Eber's boy;