Gen 21.15: da watta pau inside da goat skin, she leave da boy unda da shade a one a da bushes dea.
Gen 33.17: Ova dea, he build house fo himself, an make shade places fo da animals.
Gen 33.17: Dass how come da place get da name Succot, dat mean "shade places," dea language.
2Ki 16.4: Get plenny sacrifice place on top da hills an unda ery big shade tree.
2Ki 16.18: He take off da shade covering fo da Res Day dat dey wen build inside da palace,
Isa 4.6: Dass goin be jalike one place fo shade Wen da sun stay hot, day time Goin be one place dey can go
Isa 25.5: mean guys sing no moa, Jalike wen da clouds come an make shade.
Dan 4.12: Da wild animals from da boonies Come unda um fo shade.
Dan 4.21: Give shade fo all da animals inside da field, an get branches fo da
Jon 4.5: He wen build one shack ova dea, so he get shade an wait fo find out wat goin happen wit da peopo inside da
Jon 4.6: come up dea an make leaf go all ova Jonah's head fo make shade, so make um not too bad fo Jonah.
Mrk 4.32: so big, da birds from da sky can sit on top um in da shade!