Dan 1.7: He give Hananiah da name Shadrak.
Dan 2.49: Daniel aks da king fo make Shadrak, Meshak, an Abednego, come wit him, fo help him take care
Dan 3.12: dat you wen put ova da govmen fo da Babylon districk -- Shadrak, Meshak, an Abednego, dat no lissen you, King
Dan 3.13: hear dat, he come real huhu, an tell his guys go bring Shadrak, Meshak, an Abednego by him.
Dan 3.14: King Nebukadnezzar tell dem, “Shadrak, Meshak, an Abednego!
Dan 3.16: Den Shadrak, Meshak, an Abednego tell da king, “King Nebukadnezzar, us
Dan 3.19: Den King Nebukadnezzar come even mo huhu wit Shadrak, Meshak, an Abednego, an his face come red cuz he real
Dan 3.20: Da king tell some a da mos strong army guys fo tie up Shadrak, Meshak, an Abednego, an throw um inside da real hot oven
Dan 3.26: Shadrak, Meshak, Abednego!”
Dan 3.26: So Shadrak, Meshak, an Abednego come outa dea.
Dan 3.28: tell, “Erybody gotta tell good tings bout da God dat Shadrak, Meshak, an Abednego pray to.
Dan 3.29: dey talk, if dey talk an no show respeck fo da God dat Shadrak, Meshak, an Abednego pray to, I goin tell my worka guys fo
Dan 3.30: Den da king wen make Shadrak, Meshak, an Abednego come even mo importan inside da