2Ki 22.3: Josiah stay king fo eighteen year, he tell da secretary, Shafan, Azaliah boy an Meshullam grankid, fo go da Temple Fo
2Ki 22.8: Lata, Hilkiah, da main pries guy, tell Shafan da secretary, “I wen find da Book Wit Da Rules, inside da
2Ki 22.8: An he give um to Shafan, an Shafan wen read um.
2Ki 22.8: An he give um to Shafan, an Shafan wen read um.
2Ki 22.9: Den Shafan go by da king, an tell him bout da work.”
2Ki 22.10: Den Shafan tell da king, “An one mo ting.
2Ki 22.10: An Shafan read um in front da king.
2Ki 22.12: Den King Josiah tell Hilkiah da pries guy, Ahikam Shafan boy, Akor Micaiah boy, Shafan da secretary, an Asaiah his
2Ki 22.12: Hilkiah da pries guy, Ahikam Shafan boy, Akor Micaiah boy, Shafan da secretary, an Asaiah his worka guy, wat dey gotta do:
2Ki 22.14: Hilkiah, da pries guy, Ahikam, Akor, Shafan, an Asaiah go fo talk to one wahine, Huldah, dat talk fo
2Ki 25.22: inside da Judah land, da king pick Gedaliah, Ahikam boy an Shafan grankid, fo stay in charge a dem.