Gen 3.6: She tinking, “Oh, dat tree, shaka kine!
Luk 5.25: up in front all dem guys, take da mat, an go home, talking shaka stuff bout God.
Luk 5.26: Dey wen talk shaka stuff bout God too.