Gen 31.42: He da One dat make Isaac scared an shaky cuz he so awesome.
Gen 31.53: an he aks da God dat make his fadda Isaac stay scared an shaky cuz he so awesome, fo make shua he do eryting right.
1Co 2.3: you guys, I wen feel like I not strong, an I was scared an shaky.