2Ki 15.10: Had one guy Shallum, Jabesh boy, make plan wit some odda guys fo kill
2Ki 15.10: Shallum attack Zekariah in front da peopo an kill um.
2Ki 15.10: So Shallum come da nex king afta Zekariah.
head: Shallum Da Israel King
2Ki 15.13: Shallum, Jabesh boy, come Israel king wen Uzziah was da Judah king
2Ki 15.13: An Shallum stay da Israel king inside Samaria town fo ony one month.
2Ki 15.14: He attack Shallum, Jabesh boy, inside Samaria, an kill him.
2Ki 15.15: Da odda stuff dat Shallum wen do, an da plan he make fo kill King Zekariah, all dat
2Ki 22.14: (Her husban, Shallum, Tikvah boy.”
Ezr 2.42: Guys who watch da temple gates from da Shallum, Ater, Talmon, Akkub, Hatita, an Shobai ohanas, 139.
Ezr 7.5: den Azariah, den Amariah, den Ahitub, den Zadok, den Shallum, den Hilkiah, den anodda Azariah, den Seraiah.
Ezr 10.24: From da guys dat watch da Temple gates: Shallum, Telem, an Uri.
Ezr 10.42: Shashai, Sharai, Azarel, Shelemaiah, Shemaraiah, Shallum, Amaraiah, an Joseph.
Neh 3.12: Shallum Hallohesh boy, dat stay in charge da odda half da
Neh 7.45: “Da guys dat guard da Temple gates, dey come from Shallum, Ater, Talmon, Akkub, Hatita, an Shobai ohana, 138.