Neh 11.17: pray to God, an His helpa guy was Bakbukiah, an den Abda Shammua wit ancestas Galal an Jedutun.
Neh 12.18: Shammua was leada fo da Bilga ohana.