Ezr 10.40: ohana: Shimei, Shelemaiah, Nathan, Adaiah, Maknadebai, Shashai, Sharai, Azarel, Shelemaiah, Shemaraiah, Shallum,