Gen 36.37: Samlah mahke, an Shaul from Rehobot (da one by da Eufrates Riva), he come king.
Gen 36.38: Shaul mahke, an Ba`al-Hanan, Akhbor boy, he come king.