Isa 18.5: da small branch dat no mo grape Jalike he use da pruning shear, Den he throw um away, Eh, I talking bout Assyria, you