2Ki 18.26: Den Eliakim, Hilkiah boy, an Shebna an Joah tell da territorial govna guy, “We know you da
2Ki 18.37: Hilkiah boy, da guy in charge a da palace kine business, Shebna da secretary, an Joah, Asaf boy, da guy dat write da
2Ki 19.2: da guy dat stay in charge a da palace kine business, Shebna da secretary, an da main pries guys, an dey all stay wear
head: Wat God Tell Bout Da Guy Shebna
Isa 22.15: Yahweh, Da God Ova All Da Armies, tell: “Go see dis guy Shebna, dat take care all da palace kine business.
Isa 36.3: Shebna da secretary guy, an Joah, Asaf's boy, da guy dat write
Isa 36.11: Den Eliakim, Shebna, an Joah tell da territorial govna guy, “Talk to us in
Isa 36.22: Den Eliakim, Hilkiah's boy, dat stay in charge da palace, Shebna, da secretary guy, an Joah, Asaf's boy, dat write da
Isa 37.2: He tell Eliakim, da guy dat stay in charge da palace, Shebna, da secretary guy, an da older pries guys fo put on