Ezr 8.3: From da David ohana: Hattush Shekanaiah boy.
Ezr 10.2: Den Shekanaiah Jehiel boy, dat come from da Elam ohana, tell Ezra: “Us
Ezr 10.5: make one strong promise to God, dat dey goin do jalike Shekanaiah tell.”