Neh 6.18: befo time, fo make Tobiah dea boss, cuz he wen marry Shekaniah girl, an Shekaniah fadda was Arah.
Neh 6.18: make Tobiah dea boss, cuz he wen marry Shekaniah girl, an Shekaniah fadda was Arah.
Neh 12.3: guy: Seraiah, Jeremiah, Ezra, Amariah, Malluk, Hattush, Shekaniah, Rehum, Meremot, Iddo, Ginnetoi, Abijah, Mijamin, Moadiah,