Neh 3.29: Nex to him, Shemaiah Shekaniah's boy, dat stay in charge a da Eas Gate, fix da wall.