Exo 30.13: wea awready wen count da peopo, dey gotta give one half shekel silva fo me, Yahweh.
Exo 30.13: (Dass da kine shekel da pries guys use, 5 shekel weigh jalike one silva ounce.
Exo 30.13: (Dass da kine shekel da pries guys use, 5 shekel weigh jalike one silva ounce.
Exo 30.15: Da rich guys no goin pay mo den one half shekel silva, an da guys dat no mo notting, still yet dey gotta
Exo 30.15: dat no mo notting, still yet dey gotta pay da whole half shekel wen dey give um to me, cuz dass fo me hemo da shame fo ery
Exo 38.26: write dea name, da Levi ohana guys charge erybody one half shekel.