Gen 10.24: Shelah wen come from Arpakshad, an Eber wen come from Shelah.
Gen 10.24: Shelah wen come from Arpakshad, an Eber wen come from Shelah.
Gen 11.12: Arpakshad, afta he live 35 year, den he get one boy Shelah.
Gen 11.13: An afta Shelah wen born, Arpakshad still live 403 year, an he get odda
Gen 11.14: Shelah, afta he live 30 year, den he get one boy Eber.
Gen 11.15: An afta Eber wen born, Shelah still live 403 year, an he get odda kids too, boys an
Gen 38.5: Afta dat, she born one nodda boy, an she give um da name Shelah.
Gen 38.11: Bumbye my odda boy Shelah come big, den he marry you jalike suppose to.
Gen 38.11: But Judah stay tinking lidis: “No good Shelah marry Tamar an bumbye he mahke jalike his two brudda guys.
Gen 38.14: Tamar do dat cuz she know dat Shelah big awready, but Judah neva tell her fo come marry Shelah.
Gen 38.14: Shelah big awready, but Judah neva tell her fo come marry Shelah.
Gen 38.26: Cuz fo shua, I suppose to give her to my boy Shelah fo marry from long time, an I neva.
Gen 46.12: Judah, his boys, dey Er, an Onan, an Shelah, an Perez, an Zerah.
Luk 3.36: Peleg's boy; Peleg, he Eber's boy; Eber, he Shelah's boy; Shelah, he Cainan's boy; Cainan, he Arfaxad's boy; Arfaxad, he