Ezr 10.39: From da Binnui ohana: Shimei, Shelemaiah, Nathan, Adaiah, Maknadebai, Shashai, Sharai, Azarel,
Ezr 10.41: Nathan, Adaiah, Maknadebai, Shashai, Sharai, Azarel, Shelemaiah, Shemaraiah, Shallum, Amaraiah, an Joseph.