head: Da Lamp On Top Da Shelf
Mrk 4.21: You goin put um on top da shelf so you can see, yeah?
Luk 8.16: You goin put um on top one shelf so da guys dat come inside dea can see da light.