Neh 12.1: ohana guys dat wen come back Jerusalem side wit Zerubbabel Sheltiel boy, an wit Jeshua da main pries guy: Seraiah, Jeremiah,