head: Shemaiah Talk Fo God To Rehoboam
1Ki 12.22: But had one message from God fo Shemaiah, one guy dat know God fo real kine, fo say dis: “Talk to
Ezr 8.13: From da Adonikam ohana: Elifelet, Jeiel, Shemaiah, wit 60 odda guys.
Ezr 8.16: So I send peopo fo tell da leada guys Eliezer, Ariel, Shemaiah, Elnatan, Jarib, da odda Elnatan guy, Nathan, Zekariah, an
Ezr 10.21: From da Harim ohana: Ma`aseiah, Elijah, Shemaiah, Jehiel, an Uzziah.
Ezr 10.31: From da odda Harim ohana: Eliezer, Ishijah, Malkijah, Shemaiah, Shimeon, Benjamin, Malluk, an Shemaraiah.
Neh 3.29: Nex to him, Shemaiah Shekaniah's boy, dat stay in charge a da Eas Gate, fix da
Neh 6.10: One time, I wen go Shemaiah house.”
Neh 6.10: Shemaiah, he no can go outside.
Neh 10.8: Baruk, Meshullam, Abijah, Mijamin, Ma`aziah, Bilgai, Shemaiah.
Neh 11.15: Da Levi ohana guys: Shemaiah Hasshub boy, wit ancestas Azrikam, Hashabiah, an Bunni.
Neh 12.6: Meremot, Iddo, Ginnetoi, Abijah, Mijamin, Moadiah, Bilgah, Shemaiah, Joiarib, Jedaiah, Sallu, Amok, Hilkiah, an Jedaiah.
Neh 12.18: Jehonatan was leada fo da Shemaiah ohana.
Neh 12.34: from Judah, an Azariah, Ezra, Meshullam, Judah, Benjamin, Shemaiah, an Jeremiah, an some a da younga pries guys wit trumpets
Neh 12.35: guys wit trumpets -- Zekariah wit ancesta guys Jonatan, Shemaiah, Mattaniah, Micaiah, Zakkur Asaf boy, an odda guys from da
Neh 12.36: Micaiah, Zakkur Asaf boy, an odda guys from da same ohana, Shemaiah, Azarel, Milalai, Gilalai, Ma`ai, Netanel, anodda Judah,
Neh 12.42: Odda guys sing: Ma`aseiah, Shemaiah, Eleazar, Uzzi, Jehohanan, Malkijah, Elam, an Ezer.