Ezr 1.8: count all da tings from da Jerusalem temple an give um to Sheshbazza (az Zerubbabel), one guy from da Judah king ohana, fo da
Ezr 1.9: Dis was all da tings dat King Cyrus wen give Sheshbazza fo go inside da Temple: 30 gold tray 1,000 silva tray 29
Ezr 1.11: He turn ova all dese tings to Sheshbazza so dat da Israel peopo can take um back Jerusalem side wen
Ezr 5.14: da temple Babylon side, an turn um ova to one guy name Sheshbazza.
Ezr 5.15: King Cyrus wen tell Sheshbazza, “Go take all dis stuffs, an put um inside da Temple
Ezr 5.16: So dis guy Sheshbazza, he come ova hea an make da foundation fo da House Fo God