Gen 15.1: I jalike one shield fo you.
Deu 33.29: Jalike he yoa shield, He help you guys.
1Ki 10.16: King Solomon tell his guys fo make 200 big shield from gold you poun wit da hammer.
1Ki 10.16: Dey use seven an a half pound gold fo da shield.
1Ki 10.17: He tell um fo make 300 small kine shield outa da gold you poun wit da hammer, wit three poun twelve
1Ki 10.17: you poun wit da hammer, wit three poun twelve ounce fo ery shield.
2Ki 19.32: He no goin come ova hea wit one shield.
Isa 22.6: Da guys from Kir goin put up da shield.
Isa 37.33: Dey no goin get dea shield fo fight agains oua army guys, O pile up dirt by da wall
Eph 6.16: Wen you guys trus God, dass jalike one shield fo kill all da burning arrows da Bad Guy send fo mess you