1Ki 10.17: He put all da gold shields inside Da Lebanon Fores House.
1Ki 14.26: He take eryting, even da gold shields da Solomon guys make.
1Ki 14.27: So King Rehoboam tell his guys fo go make shields outa bronze metal, fo put um wea da gold shields stay befo
1Ki 14.27: go make shields outa bronze metal, fo put um wea da gold shields stay befo time.
1Ki 14.27: door fo da king's palace, [put on / take care] da bronze shields.
1Ki 14.28: king go inside da Temple Fo Yahweh, da guard guys carry da shields.
2Ki 11.10: Jehoiada give da army captain guys da spears an shields dat King David guys wen use befo time, dat stay inside da
Neh 4.16: work, an da odda half make ready da spears, an da shields, da bows an arrows, an da chain kine body armor.
Isa 21.5: Make shua yoa shields stay ready!