Lev 11.5: Da rock badger chew dea food ova an ova, but dey no mo split kine hoof,
Deu 14.7: an ova, you guys no can eat da camel, da rabbit, o da rock badger.