Gen 30.37: But Jacob go cut shoots from da poplar tree, an da almond tree, an da plane tree.
Gen 30.37: He hemo da bark litto bit from on top da shoots so da white wood undaneat da bark look jalike stripes.
Isa 16.8: Befo time, had grape farm all da way to Jazer, An da shoots from da vine go [out] all ova da place, To da boonies an