Exo 27.3: Use bronze metal too fo make da buckets an da shovels dat you goin use fo take away da ashes afta you burn da
Exo 38.3: Dey use bronze metal too fo make da buckets an da shovels fo take away da ashes, an da bowls, an da forks fo da
1Ki 7.40: He make da small tubs an shovels an bowls too.
1Ki 7.45: tub, Da twelve bull cows dat hold da watta tub, Da pots an shovels an bowls.
2Ki 25.14: An dey take away da pots, da shovels, da knifes fo cut da lamp wicks, da dishes, an all da