Gen 2.17: den you goin get cut off from me, an you goin mahke fo shua!
Gen 6.19: You goin take dem all inside da big boat, so you goin make shua dey goin stay alive cuz dey stay wit you.
Gen 6.20: on top da groun, two a dem goin come by you, fo you make shua dey goin stay alive.
Gen 15.8: Try tell, how I goin know fo shua you goin give me dis land bumbye?”
Gen 15.13: Den Yahweh tell Abram, “I like you know dis fo shua: Da peopo dat goin come from you, dey goin go live inside
Gen 17.2: make one deal fo me an you, an I goin make dat happen fo shua.
Gen 18.8: dey eating, Abraham stand ova dea unda da tree fo make shua dey get plenny.
Gen 18.21: I gotta go down dea, fo make shua az fo real da ting da peopo aksing me fo help um wit.
Gen 20.7: But if you no like give her back, you goin mahke fo shua, you an all yoa peopo.
Gen 20.11: Fo shua dey goin kill me so dey can take away my wife.”
Gen 22.12: But now, I know fo shua dat you get plenny respeck fo me, yoa God.
Gen 22.16: goin make one promise an say dat some odda guy goin make shua I really goin do um.
Gen 22.16: Me, I make dis promise an I da one dat make shua I really goin do wat I say.
Gen 24.18: Da young wahine tell, “Shua, mista, drink up.
Gen 24.27: He make eryting come out good fo Abraham, fo shua!
Gen 24.31: Fo shua, Yahweh do plenny good kine stuff fo you!
Gen 24.44: An if she tell me, “Shua, drink up, an I go pull up watta fo yoa camels too” -- eh
Gen 26.28: Dey tell, “Now, us guys see dat Yahweh stay wit you fo shua.
Gen 27.21: I like touch you, fo make shua if you my boy Esau fo real kine, o you not.”
Gen 27.22: his fadda Isaac, an his fadda touch him, but he still not shua yet.
Gen 27.27: Isaac smell da clothes, den he come shua az his son, an he make spesho blessing for him.”
Gen 27.36: Den Esau tell, “But fo shua, get some odda good tings dat you wen keep fo aks Yahweh
Gen 29.14: tell Laban eryting dat wen happen, an Laban tell him, “Fo shua, me an you get da same blood!
Gen 29.34: She say, “Dis time fo shua, my husban goin come tight wit me, cuz I wen born three
Gen 30.1: If I no mo kids, fo shua I goin come so plenny shame dat I goin mahke!
Gen 31.16: dat God take away from our fadda guy an give um to you, fo shua dass fo us an our kids.
Gen 31.53: Isaac stay scared an shaky cuz he so awesome, fo make shua he do eryting right.
Gen 32.2: place, az God's place, an dey God's angel army guys fo shua.
Gen 32.12: You wen make promise to me awready, ‘Fo shua, I goin do plenny good kine stuff fo you.
Gen 37.33: Jacob check out da robe, an he tell, “Dass my boy robe fo shua!
Gen 38.7: Az how come Yahweh make shua he mahke.
Gen 38.9: erytime him an Tamar make sex, Onan pull out quick make shua her no come hapai fo his mahke brudda ohana.”
Gen 38.10: Az how come Yahweh make shua Onan mahke too.
Gen 38.23: Fo shua, I wen send dis bebe goat fo her, but you neva find her.
Gen 38.26: Cuz fo shua, I suppose to give her to my boy Shelah fo marry from long
Gen 39.19: um bout wat his slave guy wen do, he come real huhu fo shua.
Gen 41.32: Dat mean dat da ting God say, stay solid fo shua.
Gen 41.39: Cuz God wen let you know all dis stuff, fo shua, no mo odda guy mo betta den you, fo figga out tings an fo
Gen 42.37: care Benjamin fo you, an I goin bring him back by you fo shua.
Gen 42.38: If someting bad happen to him ova dea, fo shua you guys goin make me come real plenny sore inside, an you
Gen 43.18: Fo shua, dey goin jump us guys ova dea, an bus us up, an make us
Gen 44.5: An fo shua, he can use um fo find out from da gods wat goin happen.
Gen 44.16: No mo notting us can say, fo shua!
Gen 44.29: Fo shua, if someting bad happen to him an he mahke too, dat goin
Gen 45.7: come God wen send me hea befo you guys wen come, fo make shua you guys an yoa kids goin be da ones dat goin stay alive
Gen 45.11: I goin make shua all you guys get nuff food ova dea wen you come, cuz goin
Gen 45.11: I goin make shua dat you an all yoa ohana peopo an eryting you get, no need
Gen 46.4: An I goin bring you back hea too fo shua.
Gen 47.29: Den make promise to me dat fo shua you goin do one ting fo me: please, no bury me ova hea
Exo 1.10: Us guys gotta be smart fo figga how fo make shua dey no come mo plenny.
Exo 2.15: An fo shua, wen da Pharaoh guy find out, he tell da police fo go kill
Exo 3.21: Wen you go way, dey goin make shua dat you guys get plenny stuffs.
Exo 4.8: afta dey see you grab da snake, an he come one stick, fo shua dey goin trus you afta dey see yoa hand dat get da sores
Exo 4.17: Make shua you carry um wit you, cuz you goin use um fo do awesome
Exo 4.21: Yahweh tell Moses, “Wen you get back dea Egypt side, make shua you show um all da awesome proofs dat I wen give you da
Exo 7.5: Da Egypt peopo goin know fo shua dat I Yahweh, wen I use my powa agains da Egypt peopo an
Exo 8.26: guys go kill dat kine animal, an da Egypt peopo see us, fo shua dey goin throw rocks fo kill us guys!
Exo 10.1: kine tings dat I doing right dea in front dem, an make shua dey know dat I stay fo real.
Exo 10.2: From all dat, you guys goin know fo shua dat I Yahweh.
Exo 10.28: Make shua you no come back fo see me no moa!
Exo 11.7: Dass so you guys goin know fo shua dat me, Yahweh, I make diffren kine to da Egypt peopo an
Exo 13.19: He tell um, “Fo shua, God goin take care you guys bumbye.
Exo 14.18: how awesome I stay, den da Egypt peopo goin know fo shua, dat I Yahweh fo real kine!
Exo 16.6: Today, sun down time, you guys goin know fo shua dat Yahweh, not us, wen get you guys outa Egypt!”
Exo 16.29: Make shua you guys know dis: I Yahweh, an I stay give you guys da
Exo 18.11: Now I know fo shua, dat Yahweh, mo big den all da odda gods, no matta da
Exo 18.20: Make shua dey know da right stuff fo do, an da kine tings dey
Exo 19.5: fo do, an stick wit da deal I wen make fo you guys, den fo shua you goin be my peopo, an I goin figga, ‘Dose Israel peopo,
Exo 19.10: Today an tomorrow, make shua dey make sacrifice fo make um come spesho fo me.
Exo 19.24: Cuz if dey do dat, dey goin mahke fo shua!
Exo 20.8: Make shua dat day stay spesho fo me.
Exo 21.29: he betta watch dat cow, an da owna no do notting fo make shua da cow no go afta peopo -- den, if da cow use his horn fo
Exo 21.36: fo go afta da odda cows, an da owna no do notting fo make shua da cow no go afta um -- den da owna guy gotta pay back one
Exo 23.7: But if get one guy dat neva do notting bad, make shua you no bulai bout da guy in front da judge an say dat he
Exo 23.20: send one angel messenja guy fo go in front a you, fo make shua notting bad happen to you.
Exo 23.20: He goin make shua you goin reach da place I wen make ready fo you.
Exo 23.25: I goin make shua you guys no come sick.
Exo 25.16: Den put inside da box, da ting I goin give you fo make shua you no foget da Deal I making wit you.
Exo 25.40: “Make shua you make eryting jalike da plan I stay show you hea on top
Exo 32.8: Dis idol god fo shua, az one a da gods dat wen bring you guys outa da Egypt
Exo 32.12: da Egypt peopo goin say, ‘Dat god fo da Israel peopo, fo shua he wen like make bad to his peopo.
Exo 34.12: “Make shua you no make deal notting wit da peopo dat stay live now
Lev 1.3: Az fo make shua da cow stay okay fo me take um.
Lev 6.9: a da altar, all nite till morning time, an you gotta make shua da fire stay burn on top da altar.
Lev 12.4: gotta stay home still yet fo thirty-three days, fo make shua all da bleeding pau an den she ready fo come in front me.
Lev 12.5: she gotta stay home still yet fo sixty-six days, fo make shua all da bleeding pau, an den she ready fo come in front me.
Lev 13.44: litto bit red, jalike one sick odda guys can catch, den fo shua da guy get da kine sick odda guys can catch, an no can
Lev 15.31: “Az how you guys, Moses an Aaron, gotta make shua da Israel peopo stay away from da Tent fo meet wit me,
Lev 16.16: Az how da pries guy goin make shua da Real Real Spesho Place stay da same side wit me,
Lev 16.18: outside by da altar dat stay in front me, Yahweh, an make shua da altar stay okay fo make sacrifice on top um, an stay da
Lev 16.20: “Wen Aaron pau make shua da Real Real Spesho Place stay okay fo use cuz stay da
Lev 16.33: dat stay spesho fo me, an make da sacrifices fo make shua dat da Real Real Spesho Place, da Tent wea da peopo come
Lev 18.4: You guys gotta do wat my rules tell you fo do, an make shua fo live da way I tell you gotta do.
Lev 18.30: You guys gotta make shua fo do da stuff I tell dat you guys gotta do.
Lev 19.10: No go ova yoa grape field one mo time fo make shua you get eryting, an no pick up da grapes dat wen fall
Lev 19.15: “Wen you guys judge peopo, make shua you do um da right way, an make um even.
Lev 19.37: “You guys gotta make shua fo do all da tings I tell you guys you gotta do, an all da
Lev 20.8: You guys, make shua fo do wat my rules tell.
Lev 20.22: “You guys gotta make shua fo do wat all my rules tell, eryting I tell you cuz I da
Lev 22.31: “Make shua you lissen wat I tell you fo do, an do um.
Lev 24.4: lamp stand in front me, Yahweh, da pries guys gotta make shua dey stay burn all da time.
Lev 25.18: “Do wat my rules tell, an make shua fo do wat I say.
Lev 25.24: All ova da land dat stay yoas, you guys gotta make shua dat whoeva wen sell dea land to you, can buy um back.
Lev 25.53: You gotta make shua dat da guy dat own him now, no make mean to him.
Lev 26.5: You guys goin eat all da food you like, an you goin stay shua you no need worry inside yoa land.
Lev 26.16: I wen make wit you guys -- wen you guys make lidat, den fo shua I goin do dis to you guys: Right den an dea I goin make
Lev 26.24: no lissen wen I punish you, an stay nuha wit me, den fo shua I da one goin stay nuha wit you guys.
Lev 26.41: an if dey tell az wrong fo dem stay nuha wit me, an me, fo shua all dat wen make me stay nuha wit dem too.
Deu 1.41: “Den you guys tell me, ‘Fo shua, us guys wen do someting bad agains Yahweh!
Deu 4.2: But jus make shua you do wat oua God Yahweh tell you guys fo do, jalike I
Deu 4.6: Yahweh tell you guys you gotta do, an dey goin tell, ‘Fo shua dis az one importan peopo -- dey know wat fo do erytime,
Deu 4.26: live ova dea long time, but you guys goin be wipe out fo shua.
Deu 4.31: yoa ancesta guys, cuz he wen make promise to dem dat fo shua he goin do wat he tell he goin do.
Deu 4.40: Make shua you guys do wat Yahweh tell you gotta do, an do wat his
Deu 5.1: Learn um, an make shua you guys do um.
Deu 5.12: “Take care fo make shua da Res Day stay spesho fo me, yoa God Yahweh, jalike I wen
Deu 5.25: hear oua God Yahweh's voice one mo time still yet, fo shua us goin mahke!
Deu 6.17: Make shua you guys do wateva oua God Yahweh tell you fo do, an stick
Deu 8.1: “Make shua fo stick wit eryting I stay tell you guys fo do um today,
Deu 9.3: But you guys can stay shua dat oua God Yahweh, he da One goin go da odda side da
Deu 9.13: Dese peopo, hard head fo shua!
Deu 10.16: He tell, ‘So den, make shua erybody know you my peopo, jalike you get mark inside yoa
Deu 11.1: “Get love an aloha fo yoa God Yahweh, an make shua you do wat he tell you fo do -- eryting he tell you guys
Deu 11.8: “Az why you guys gotta make shua you do all da stuff I stay telling you guys fo do today,
Deu 11.32: Afta you guys take um ova an stay live ova dea, make shua you guys do eryting I stay tell you gotta do, an stick wit
Deu 12.13: Make shua you no make yoa burn up kine sacrifice jus any place you
Deu 12.19: Make shua you guys no foget fo take care da Levi ohana guys, all da
Deu 12.23: But make shua you no eat da blood, cuz da blood, az wat give da animal
Deu 12.30: live on top dea land, an afta you guys wipe dem out, make shua you no fall down inside dea trap.
Deu 12.31: You guys make shua you no go down an pray to yoa God Yahweh da same way dey
Deu 12.32: “Make shua you guys do eryting I stay tell you guys.
Deu 13.9: You gotta kill dem fo shua.
Deu 13.14: guys hear dat, den you guys gotta aks good, fo find out fo shua if eryting dass happening, az true.’
Deu 13.14: If az true an you guys know fo shua dat dey wen do dis pilau kine ting inside yoa land, den
Deu 14.27: Make shua you guys no foget da Levi ohana peopo dat stay inside yoa
Deu 15.10: Make shua you give yoa brudda wat he need, an no tink stingy kine
Deu 16.15: Fo shua, you guys goin stay real good inside cuz a dat.
Deu 17.13: peopo goin hear bout dat an come scared, an dey goin make shua fo lissen da judge o da pries nex time.
Deu 17.15: If you tink lidat, make shua you guys make king, ony da guy dat yoa God Yahweh pick.
Deu 19.9: Den, if you guys make shua you do eryting dat da rules I tell you guys today tell you
Deu 21.23: Make shua you guys bury him dat same day.
Deu 23.21: to yoa God Yahweh, no be slow fo do um, cuz he goin make shua you do um.
Deu 23.23: Wateva you tell, you gotta make shua fo do, cuz you wen make one strong promise to yoa God
Deu 24.8: Make shua you guys do eryting I wen tell dem.
Deu 24.10: no go inside his house fo get wat he like give you fo make shua he goin pay you back.
Deu 24.11: an wait till da guy bring you someting fo show dat fo shua he goin pay you back, an bring um outside fo you.
Deu 24.17: “Make shua you guys do da right ting fo da peopo from odda place, an
Deu 28.9: fo come da peopo dat stay spesho fo him, if you guys make shua you stick wit his rules an live da way he tell you fo
Deu 28.29: Fo shua, erytime peopo goin give you guys hard time, an steal yoa
Deu 28.66: You no goin know fo shua if you goin stay alive.
Deu 29.18: Make shua no mo any guy o wahine, o ohana wit you guys, who goin
Deu 29.18: Make shua no mo notting get with you, dat make eryting come pilau.
Deu 30.16: Make shua you stay do wat he tell you fo do -- eryting you gotta do,
Deu 30.18: fo dem, I tell you guys today, dat you goin wipe out fo shua.
Deu 31.17: Dat time, dey goin tell, ‘Fo shua, us guys get all dis bad kine stuff happen cuz oua God no
Deu 31.18: Den I goin hide my face from dem dat time fo shua, cuz a all da bad kine stuff dey do wen dey bag from me an
Deu 32.10: He make shua notting hurt dem, Jalike one guy make shua nobody hurt his
Deu 32.10: He make shua notting hurt dem, Jalike one guy make shua nobody hurt his eye.
Deu 32.40: I tell: ‘Fo shua I stay foeva!
Deu 33.3: Yahweh, fo shua you get love an aloha fo da Israel peopo.
Rut 2.16: An den wen you guys tie up da barley, make shua you pull out litto bit fo her an leave um ova dea fo her
Rut 3.12: Fo shua, I one a da guys from da Elimelek ohana dat get da right
Rut 3.13: dat fo da ohana, den I make dis promise to you, jalike I shua Yahweh stay alive, I shua too dat I goin marry you.
Rut 3.13: dis promise to you, jalike I shua Yahweh stay alive, I shua too dat I goin marry you.
1Ki 1.17: promise to me, an you wen aks yoa God Yahweh fo make shua you do wat you wen promise.”
1Ki 1.29: He tell, “Da promise I wen make to you, you can trus fo shua.
1Ki 1.29: Jalike I stay shua dat Yahweh stay alive, an erytime I get big trouble, he da
1Ki 1.29: An jalike I stay shua bout dat, I make dis strong promise fo you one mo time,
1Ki 1.42: You one importan guy, an fo shua you get good stuff fo tell.)
head: King Solomon Make Shua He Stay King
1Ki 2.24: I stay shua dat Yahweh stay alive, an dat he da one make me strong, an
1Ki 2.24: An I stay shua dat he wen make me one promise dat da Kings fo da Israel
1Ki 2.24: An cuz I stay shua bout all dat, I know, Adonijah goin mahke, today!
1Ki 2.37: If you go out, an go cross da Kidron Stream, you know fo shua dat da same day, you goin mahke, an ony you goin get da
1Ki 2.42: one strong promise in front Yahweh, an I wen tell you, ‘Fo shua, I goin do wat I tell you.
1Ki 2.45: Fo shua, kings from David blood goin sit on top King David throne
1Ki 2.46: Dass how everybody come shua dat Solomon, he stay da King fo real kine.”
1Ki 3.28: dey see how God help him fo know inside wat fo do, fo make shua da right ting happen.
1Ki 4.27: Dey suppose to make shua King Solomon get plenny food fo his own peopo eat, an fo
1Ki 5.8: I goin make shua you get eryting you like, cedar wood an pine wood.
1Ki 8.27: Fo shua, no way you can live down hea Inside dis temple dat I wen
1Ki 8.45: Wen dey pray an beg you fo help dem, An I like you make shua dey doing da right ting, An help dem fo do um.
1Ki 10.6: I wen hear inside my own land bout you an wat you do, fo shua, az fo real!
1Ki 10.8: Fo shua, yoa guys stay good inside!
1Ki 10.9: Fo shua, he feel good inside wen he tink bout you!”
1Ki 11.2: Cuz if you do dat, bumbye fo shua, dey goin make you hamajang an you goin start fo follow
1Ki 11.11: Fo shua, I goin take away da right fo you be da king.
1Ki 13.3: dat stay on top da altar spill out, you goin know az fo shua wat Yahweh tell.
1Ki 13.32: Cuz da ting Yahweh wen tell him fo tell, goin happen fo shua!
1Ki 15.17: He wen build Ramah town real strong, fo make shua nobody from his peopo can go by King Asa, Judah side, an
1Ki 17.1: He tell King Ahab, “I stay shua dat Yahweh, da God fo da Israel peopo, stay alive, an he
1Ki 17.1: An I shua bout dis: From now, no goin get rain fo long time.
1Ki 17.12: She tell, “Jalike you stay shua yoa God Yahweh stay alive, I shua dat I no mo even one
1Ki 17.12: tell, “Jalike you stay shua yoa God Yahweh stay alive, I shua dat I no mo even one pancake.”
1Ki 17.18: Fo shua, you wen come hea fo make me tink bout all da bad kine
1Ki 17.20: He tell um, “Yahweh, you da God fo me fo shua!
1Ki 17.21: You da God fo me fo shua!
1Ki 17.24: Da wahine tell Elijah, “Now, I know fo shua, dat you one guy dat know God fo real kine!
1Ki 18.4: big cave, an fifty mo inside one nodda cave, an he make shua dey get food an watta.
1Ki 18.9: az jalike you set me up so my boss Ahab goin kill me fo shua!
1Ki 18.10: I shua dat yoa God Yahweh stay alive, an I shua bout dis too: my
1Ki 18.10: I shua dat yoa God Yahweh stay alive, an I shua bout dis too: my boss Ahab wen send peopo to ery country
1Ki 18.13: take hundred a dem an hide um inside two big cave, an make shua dey get food an watta.
1Ki 18.14: He goin kill me fo shua!
1Ki 18.15: Elijah tell, “Jalike I shua dat Yahweh, Da God Ova All Da Armies, stay alive, I shua I
1Ki 18.15: I shua dat Yahweh, Da God Ova All Da Armies, stay alive, I shua I goin stand in front Ahab today, an I goin let him see
1Ki 20.13: Den you goin know fo shua, dat I Yahweh!
1Ki 20.23: Den fo shua we goin be mo strong den dem.
1Ki 20.25: Den fo shua, we goin be mo strong den dem!
1Ki 20.28: Den all you guys goin know fo shua, dat I Yahweh!
1Ki 20.33: So dey make like him, an dey tell, “Fo shua, he yoa brudda, Ben-Hadad!”
1Ki 21.19: Tell dis to Ahab: ‘Dis, wat Yahweh tell: Fo shua, you wen kill one guy, an den you take ova his farm!
1Ki 21.20: Elijah tell, “Fo shua I find you, cuz you wen go sell out fo do real bad kine
1Ki 22.4: Jehoshafat tell da Israel king, “Shua, I go!”
1Ki 22.14: But Mikaiah tell, “Jalike I stay shua dat Yahweh stay alive, I stay shua too bout da only ting I
1Ki 22.14: tell, “Jalike I stay shua dat Yahweh stay alive, I stay shua too bout da only ting I goin tell him, is wat Yahweh tell
1Ki 22.28: But Mikaiah tell da king, “Fo shua, if bumbye you come back an you okay, dat mean, Yahweh
1Ki 22.31: Jus make shua you kill da one guy, Ahab da Israel king!
2Ki 1.4: Fo shua, you goin mahke!’
2Ki 1.6: Fo shua you goin mahke!
2Ki 1.16: Fo shua you goin mahke!
2Ki 2.2: But Elisha tell, “Jalike I stay shua Yahweh stay alive an you stay alive, I shua dat I no goin
2Ki 2.2: “Jalike I stay shua Yahweh stay alive an you stay alive, I shua dat I no goin leave you.
2Ki 2.4: Elisha tell, “Jalike I stay shua Yahweh stay alive an you stay alive, I shua dat I no goin
2Ki 2.4: “Jalike I stay shua Yahweh stay alive an you stay alive, I shua dat I no goin leave you.
2Ki 2.6: An Elisha say, “Jalike I stay shua Yahweh stay alive an you stay alive, I shua dat I no goin
2Ki 2.6: “Jalike I stay shua Yahweh stay alive an you stay alive, I shua dat I no goin leave you.
2Ki 2.17: Dey stay tell “But gotta make shua he no stay!
2Ki 3.7: Jehoshafat tell, “Shua!
2Ki 3.10: Fo shua Yahweh tell us three kings come all da way ova hea, so dat
2Ki 3.14: Elisha tell, “I know dis fo shua: Yahweh, he da God Ova All Da Armies.
2Ki 3.23: Fo shua, da kings army guys awready wen fight an wipe out each
2Ki 4.24: Make shua da donkey go fas!”
2Ki 4.30: But da boy's mudda tell, “I stay shua dat Yahweh stay alive, an you stay alive.
2Ki 4.30: Same ting, I stay shua I no goin go away from you.”
2Ki 5.3: Dat guy fo shua can make my boss Naaman skin come good from dat kine sick!
2Ki 5.5: Da Aram king tell, “Shua, you gotta go.”
2Ki 5.7: Fo shua you guys can see, he like make beef wit me!
2Ki 5.13: dat talk fo God wen tell you fo do someting real big, fo shua you go do um, yeah?
2Ki 5.15: He stand in front Elisha, an tell, “Fo shua, now I know, dat no mo odda God inside da whole world dat
2Ki 5.16: Fo shua, Yahweh stay alive, an I work fo him!”
2Ki 5.20: Jalike I stay shua Yahweh stay alive, so I stay shua I goin go run afta
2Ki 5.20: Jalike I stay shua Yahweh stay alive, so I stay shua I goin go run afta Naaman, an try get someting from him.
2Ki 6.10: Elisha tell da Israel king fo watch out, so da king make shua da peopo nea dat place stay ready.”
2Ki 6.32: da killa guy come dea, Elisha tell da older leadas, “Fo shua, you guys can see dis king like killa me!
2Ki 7.2: Elisha tell da officer guy, “Fo shua, you goin see um happen wit yoa own eyes, jalike I wen
2Ki 7.12: Dey tink, ‘Fo shua da Samaria guys goin come outside da town, an den, we can
2Ki 8.10: Elisha tell Hazael, “Go tell Ben-Hadad, ‘Fo shua you goin live.
2Ki 8.10: Yahweh wen show me dis too, dat Ben-Hadad goin mahke fo shua.’-”
2Ki 8.12: Elisha tell, “Cuz I know fo shua, bumbye you goin do bad tings fo hurt da Israel peopo.
2Ki 8.14: Hazael tell, “He tell me dat fo shua you goin come good.
2Ki 9.26: An fo shua I goin pay you back fo wat you wen do to Nabot, on top dis
2Ki 9.31: Fo shua, you come hea jalike Zimri, da guy dat wen go kill his own
2Ki 10.15: Jehonadab tell, “Dass fo shua!”
2Ki 10.19: Make shua erybody come.
2Ki 10.23: tell da guys dat do stuff fo Ba`al, “Look aroun, an make shua no mo guys dat do stuff fo Yahweh inside hea wit you guys,
2Ki 11.7: teams, all gotta take care guard da temple too, fo make shua da king no get hurt.
2Ki 11.8: Make shua erybody carry sword an odda fighting stuff in yoa hand.
2Ki 13.19: If you wen do dat, fo shua you goin win ova Aram all da way.
2Ki 14.5: Afta Amaziah make shua nobody can take ova him fo be king, he kill da palace guys
2Ki 14.10: Fo shua, you wen win ova da Edom guys, an now you get smart wit
2Ki 16.9: Da Assyria king tell Ahaz, “Shua!”
2Ki 17.26: kine rules da god fo dat land ova dea say dey gotta make shua dey do.
2Ki 17.37: wit da rules an do wat I tell you, you gotta do, an make shua you do eryting dat I wen write down fo you guys, an do um
2Ki 18.24: Fo shua, you no can!
2Ki 18.30: trus Yahweh, wen he tell: ‘Yahweh goin get us outa dis fo shua.
2Ki 19.11: Fo shua you wen hear wat us Assyria king guys wen do to all da
2Ki 19.17: “Fo shua az true, Yahweh, dat da Assyria kings wen bus up all dose
2Ki 19.19: Den all da kings on top da earth goin know fo shua dat you Yahweh, az da ony God dass fo real!
2Ki 19.31: Da God Ova All Da Armies, I goin go all out fo make shua az wat happen.
2Ki 20.3: I wen try fo make shua I do ony da kine stuff dat you say, az good.
2Ki 20.17: Den Isaiah tell Hezekiah, “Lissen wat Yahweh tell: Fo shua, one time goin come wen eryting inside yoa palace, an
2Ki 20.19: Cuz he tink, “Fo shua, eryting goin stay good, an no mo notting goin change till
2Ki 22.13: Fo shua, Yahweh stay real huhu wit us guys!
2Ki 23.24: He make lidat cuz he like make shua dat da peopo do eryting da rules tell, dat stay inside da
2Ki 24.3: Fo shua, all dat happen to da Judah peopo, jalike Yahweh wen tell,
2Ki 24.4: Yahweh stay shua, he no goin let Manasseh go fo wat he wen do.
Ezr 6.9: Make shua dey get da wheat, salt, wine, an olive oil dat dey need
Ezr 7.19: Make shua you put eryting inside da Temple fo da God Dat Stay Live
Ezr 7.23: dat Da God Inside Da Sky say do fo his Temple, make shua you guys do um.
Ezr 8.22: fo send army guys an horse rida guys fo go wit us and make shua nobody come agains us guys wen we stay going.
Ezr 8.29: you come to Jerusalem, go check how much dey weigh fo make shua you neva lose notting.
Ezr 8.34: Dey wen count eryting an weigh eryting fo make shua us guys no lose notting.
Ezr 9.9: Even us guys stay slaves fo shua, you oua God, an you stick wit yoa peopo no matta us
Ezr 9.14: Fo shua, now you goin come real plenny huhu wit us, an go wipe us
Ezr 10.2: But now, no matta us do dis, us Israel peopo can stay shua dat God goin make eryting come okay fo us.’
Neh 2.2: Fo shua, you no goin get sick, yeah?
Neh 7.3: Make shua dat da guys dat suppose to watch da gates stay standing
Neh 8.8: Dey make shua dat erybody undastan wat dey stay read to dem.
Neh 8.15: da peopo aroun all da towns an all ova Jerusalem, fo make shua erybody know dey suppose to go up country, an bring back
Neh 9.21: Forty year, you wen make shua Dey get eryting dey need fo live inside da boonies.
Neh 9.27: Cuz a dat, you wen make shua, Da odda peopo dat stay agains oua Israel ohanas Bus up
Neh 9.28: You make shua dat da peopo dat stay agains dem Bus dem up an come da
Neh 9.33: But us guys know fo shua Dat we wen do bad kine stuff.
Neh 12.30: guys an da Levi ohana guys wen make sacrifice fo make shua dey can go inside da Temple, an dey make sacrifice fo all
Neh 13.13: Dea job was fo make shua da guys dat work wit dem get da stuffs fo give to da Levi
Neh 13.22: God, den come an be security guards by da gates, fo make shua da Res Day stay spesho fo God.”
Neh 13.31: I make shua dat da peopo bring da pries guys wood, fo burn da
Neh 13.31: I make shua dey get da bestes stuff dat da peopo cut from wat dey wen
Est 3.14: Dey gotta make shua ery peopo hear um, so dey goin be ready fo kill all da
Est 4.14: Nobody know dis fo shua, but maybe az why you wen come inside da king's ohana, jus
Est 6.6: Now Haman stay tinking, “Fo shua, az me he talking bout, cuz no mo nobody da king get mo
Est 6.10: Make shua you do eryting jalike you wen tell!
Est 6.13: Fo shua, no way you can win!
Est 9.21: da districks wea Xerxes stay king, near an far, fo make shua erybody know az good fo dem make party March 8 an 9 ery
Est 9.27: From dat time, ery year dey goin make shua dey make big party dose two days, jalike Mordecai wen
Isa 1.29: “Fo shua, you guys goin come shame plenny Cuz you like go down in
Isa 5.9: Da God Ova All Da Armies, He talk so I can hear um: “Fo shua, goin get plenny big house ova dea, But goin be kinda
Isa 7.4: Fo shua, dose two kings, Rezin fo da Aram peopo, an Remaliah's
Isa 7.9: If you guys no stay shua bout dis, Az cuz you no stay solid bout um.
Isa 8.17: So, I goin wait, cuz I stay shua Yahweh goin come.
Isa 9.5: Fo shua, ery boots da army guys wear wen dey fight, An ery
Isa 9.7: From da time he come da king, He goin make shua he stay king foeva.
Isa 9.7: happen Cuz Yahweh, Da Boss Ova All Da Armies, Goin make shua dis goin happen.
Isa 10.16: Fo shua, God goin light one fire Dat goin burn up all da awesome
Isa 12.2: Fo shua, He da God get me outa trouble.
Isa 12.4: Go by all da diffren peopos Fo make shua dey know wat kine tings he can do!’
Isa 16.5: He no goin wase time notting Fo make shua eryting dat happen, stay right.
Isa 17.10: Fo shua you guys forget bout God No matta he da One dat get you
Isa 18.7: Fo shua, dose same peopo from far place, Da tall guys dat get
Isa 19.11: Fo shua, da leada guys fo Zoan town, Egypt side, Dey stupid kine
Isa 21.5: Make shua yoa shields stay ready!
Isa 22.24: carry da load Fo all his fadda guy's ohana peopo, Fo make shua dey all get respeck.
Isa 23.7: Fo shua, dis not da same big town Dat erytime stay make party befo
Isa 24.15: why you peopo dat live eas side Wea da sun come up, Make shua da peopo dea show respeck fo Yahweh!
Isa 24.15: An you guys dat live dea on top da islands, Make shua da peopo dea know wat kine God Yahweh, Da God fo us Israel
Isa 25.9: Dis, oua God, fo shua!
Isa 26.1: song fo us sing Judah side: Our big town stay strong fo shua.
Isa 26.8: Yahweh, fo shua us guys like live Da way you show us, so we stay wait Fo
Isa 26.13: So us guys goin make shua Dat you, da ony one we goin tink bout An use yoa name.
Isa 27.3: I take care my peopo, day time an nite time, Fo make shua nobody mess um up.
Isa 28.26: Cuz da God da farma guys pray to Make shua dey know how fo do um, He show um da right way.
Isa 28.29: Fo shua he know how fo do Importan kine stuff erytime!
Isa 30.12: An you guys stay shua Dat you goin come out okay, If you make hard time fo peopo
Isa 30.19: Fo shua he goin do good tings fo you.
Isa 31.1: Dey stay shua dey goin come okay If dey buy plenny horse dea.
Isa 32.1: Fo make shua eryting stay right, Goin get da king stay in charge.
Isa 32.6: Az why dey make shua Da hungry guy no get notting fo eat, An dey no let da guy
Isa 32.9: You daughtas stay shua notting goin hurt you, Lissen wat I get fo tell you.
Isa 32.10: In litto moa den one year, You guys dat stay shua notting goin hurt you, You goin shake an be scared.
Isa 32.11: Shake an be scared You daughtas dat stay shua notting goin hurt you.
Isa 32.18: Dey goin live inside places Wea dey can stay shua notting bad goin happen, Places wea dey goin res An no
Isa 33.5: All ova Jerusalem town He goin make shua da judge guys judge da right way An da peopo do right kine
Isa 33.13: You guys dat stay nea by me, Make shua you know I get plenny power!
Isa 33.16: God goin make shua Dey get plenny fo eat an drink.
Isa 33.18: towns us guys get wit strong walls an towers Fo make shua us no can fight?
Isa 34.8: Cuz he goin make shua Da odda nations no goin take away da right Fo his peopo
Isa 34.11: God goin make shua da Edom land, No mo notting inside, An no mo shape
Isa 35.4: Fo shua, yoa God goin come Wen come da time fo pay dem back, Da
Isa 36.6: Fo shua, I goin tell you who you stay trus!
Isa 36.15: Cuz he goin tell you guys, ‘Fo shua, Yahweh goin get us guys outa trouble.
Isa 38.3: I try fo make shua I do ony good kine stuff dat you say, az good.
Isa 38.17: Fo shua, if I neva suffa plenny, Notting come good fo me afta.
Isa 38.19: Da faddas make shua dea kids know How you do wat you say.
Isa 39.6: “Lissen wat Yahweh, Da God Ova All Da Armies, tell: ‘Fo shua, da time goin come wen eryting inside yoa palace, an all
Isa 40.7: Fo shua, da peopo, dey jalike da grass.
Isa 41.11: go agains you guys, Dey goin come shame an lose face fo shua.
Isa 41.26: Fo shua, nobody talk bout dis befo time.’
Isa 42.4: He no goin hold back o lose fight, Cuz he goin make shua da peopo all ova da world Goin judge da right way erytime.
Isa 43.12: wen tell da peopo wass up, An get um outa trouble, An make shua dey hear all dis.
Isa 44.26: Wen my messenja guys make plan, I make shua all dat come out okay.
Isa 45.14: goin go down in front you, Dey goin beg you an tell, ‘Fo shua God stay wit you.
Isa 45.15: “Fo shua, you one god dat hide yoaself.
Isa 45.23: I wen make one serious promise, An I goin make shua da ting happen.
Isa 45.23: Erybody goin make serious promise An aks me fo make shua dey do um.
Isa 45.24: Dey goin tell dis bout me, ‘Fo shua, ony one way fo do da right kine stuff, Ony one way fo
Isa 46.11: Fo shua, wat I tell, I goin do.
Isa 47.10: You Babylon guys, you stay shua Dat wen you guys do bad kine stuff You stay okay.
Isa 48.1: You tell da God Israel wen pray to Fo make shua you do wat you wen promise.
Isa 48.3: I wen make shua peopo hear bout um.
Isa 48.5: I wen make shua you guys hear um, So den you guys no can tell, ‘Az was my
Isa 48.8: But I know dis fo shua -- No can trus you guys fo notting.
Isa 48.10: Az how I check out you guys An make shua you come okay inside.
Isa 49.4: But fo shua, Yahweh, he da judge fo tell If az ony wase time, o not.
Isa 49.18: An jalike I shua dat I alive, I shua dose guys goin come back An make
Isa 49.18: An jalike I shua dat I alive, I shua dose guys goin come back An make Jerusalem town look good,
Isa 49.19: town stay all bus up, An yoa land all mess up yet, I stay shua, da town goin be too small Fo all da peopo live dea.”
Isa 49.25: But dis, da message from Yahweh: “Fo shua, I goin let da prisna guys go From da strong army guys dat
Isa 50.1: Fo shua, I wen sell you guys, But ony cuz you wen do bad kine
Isa 50.7: I stay shua, dat I no goin come shame.
Isa 50.9: Fo shua, my Boss Yahweh, he help me.
Isa 51.5: Dat live on top da islands stay wait fo, Cuz dey stay shua I get powa fo help dem.
Isa 52.7: He make shua erybody hear, “Eryting goin come good now!
Isa 52.11: Make shua you clean, fo go inside da Temple fo pray!
Isa 52.12: He going in front you guys An behind you guys, Fo make shua nobody catch you.
Isa 54.10: no goin change, An da deal I wen make wit you guys Fo make shua eryting stay okay fo you, Dat goin still stay solid.
Isa 55.3: do, Dat I goin stay tight wit him foeva, I goin do dat fo shua, Cuz I do wat I promise fo do!
Isa 55.11: Wen dey go out from my mout, Fo shua, dey goin come back by me An goin change tings.
Isa 56.1: Dis wat Yahweh tell: “Make shua da judges fo you guys Stay judge da peopo da right way.
Isa 56.2: da Res Day spesho fo me, An no broke um, An whoeva make shua fo no do notting bad kine, All dem can feel good inside
Isa 56.3: Jew, But he come tight wit Yahweh, He betta not tell, ‘Fo shua, Yahweh no goin let me be one a his peopo.
Isa 56.10: Dey ony like sleep, fo shua.
Isa 58.14: I goin make shua you guys get plenny food fo eat, From da same land Dat I
Isa 59.1: Fo shua, Yahweh get plenny power Fo get us guys outa trouble.
Isa 59.1: Fo shua, he can hear good.
Isa 63.7: I goin make shua nobody foget, An tell all dat Yahweh do Cuz he stay tight
Isa 63.8: He tell, “Fo shua, da Israel ohana, Dey my peopo.
Isa 64.5: But fo shua, wen us still do bad kine stuff, You wen stay huhu!
Isa 65.16: promise, Dey goin aks me, da God You Can Trus, Fo make shua dey do wat dey promise.
Dan 1.5: Da king give Ashpenaz da kuleana fo make shua da guys he teaching get food ery day from da king's food,
Dan 2.5: Da king tell da kahuna guys, “I tell you guys dis fo shua.
Dan 2.8: But da king tell um, “Fo shua, I know dat you guys trying fo make slow fo get mo time,
Dan 2.9: Den fo shua I goin know dat you guys can tell me wat da dream mean too
Dan 2.26: aks Daniel, dat get da Babylon name Belteshazzar, “You shua you can tell me wat I wen see inside my dream, an tell me
Dan 2.47: Da king tell Daniel, “Fo shua yoa God stay da God ova all da odda gods, an da Boss ova
Dan 3.18: if he no get us guys outa yoa powa, we like you know fo shua: us guys no goin do stuff fo yoa gods, an no way we goin
Dan 4.18: But fo shua you can, cuz da spirit from da spesho gods stay inside
Dan 4.26: Dat mean fo shua, da Mos Importan God goin let you come da king one mo
Dan 4.26: God goin let you come da king one mo time, afta you come shua dat da God In Da Sky stay in charge.
Dan 6.7: We tink az good fo you, da king, fo make one rule, an make shua nobody broke um.
Dan 7.19: “Den I wen really like make shua, bout da numba four wild animal.
Dan 8.26: an morning time -- wat you wen hear, az goin happen fo shua!
Dan 11.36: Cuz wat God say gotta happen, goin happen fo shua.
Dan 12.10: All dat goin be jalike one test Fo make shua dey stay clean inside.
Amo 5.13: “Fo shua, weneva tings stay lidat, Da smart peopo dat you guys
Amo 5.15: Make shua you pick judges dat goin tell wass right.
Amo 6.3: But da way you guys ack, you ony making shua Dat da guys dat like bus you up Goin take ova you mo
Amo 6.7: “Fo shua, pretty soon now, Da Assyria army guys goin come drag you
Amo 6.10: Make shua nobody say Yahweh name inside dis place!”
Amo 6.12: like judge da right way, Dey no can, cuz you guys make shua come out bad jalike poison!
Amo 6.12: Wen get anybody dat stay do da right ting, You guys make shua dey no can, Cuz you guys make stink kine stuff happen to
Amo 7.7: He stay pull one string fo check out da wall an make shua he stay strait.
Amo 7.11: ‘King Jeroboam, somebody goin kill him wit sword, an fo shua, dose peopo goin take all da Israel peopo far away from
Amo 8.7: But Yahweh da one dat wen make strong promise lidis: ‘Fo shua, I no goin foget Da bad kine tings da Israel peopo wen do,
Amo 8.8: Fo shua, goin shake!
Amo 8.8: Fo shua, dey goin cry plenny.
Amo 8.14: O dey tell ‘I shua dat I goin do um, Jalike I shua dat da idol kine god dat
Amo 8.14: O dey tell ‘I shua dat I goin do um, Jalike I shua dat da idol kine god dat da Dan ohana peopo pray to, stay
Amo 8.14: O ‘jalike I shua dat da idol kine god we go pray to Beersheba side, stay
Amo 9.4: I goin watch fo make shua dat bad tings happen to dem, Not good tings.
Amo 9.6: Fo shua, I no make diffren to you guys An to da peopo from da
Amo 9.8: Fo shua, I goin wipe out dat land all da way, All da peopo dat
Jon 2.4: I tinking: ‘Fo shua I no goin see one mo time Da Temple dass spesho fo God.
Mal 2.15: So, you guys make shua you stay okay inside, an no bulai da wife you wen marry
Mal 2.16: So, you guys make shua you stay okay inside, an no bulai!”
Mat 6.9: We like all da peopo know fo shua how you stay, An dat you stay good an spesho, An we like
Mat 6.23: if no mo light inside you, you stay all dark inside fo shua!
Mat 7.11: Fo shua den, yoa Fadda in da sky goin give good kine stuffs to da
Mat 8.4: Den Jesus tell him, “Make shua dat you no tell nobody bout dis.”
Mat 10.39: If bodda you dat you goin mahke, fo shua you goin mahke.
Mat 10.42: no matta he ony one regula guy, I tell you guys fo shua, God goin have plenny good kine stuff bumbye in da sky fo
Mat 13.17: Dass fo shua.
Mat 13.43: If you hear dis, make shua you lissen.
Mat 15.7: Da guy Isaiah wen talk fo God long time ago, an fo shua he talking bout you guys!
Mat 16.20: Den he tell his guys, “Make shua you guys no tell nobody dat I da Christ Guy, da Spesho Guy
Mat 16.25: If bodda you dat you goin mahke, fo shua you goin mahke.
Mat 18.3: He say, “I tell you guys dis fo shua: If you guys no change an start fo tink jalike one litto
Mat 18.7: Fo shua, goin get peopo dat like make odda guys do bad kine stuff.
Mat 18.16: three guys fo tell wat dey wen see an hear, so you know fo shua wat wen happen.
Mat 20.23: He tell um, “Fo shua you guys goin suffa jalike me.”
Mat 21.31: Dey tell him, “Da first boy, fo shua.
Mat 23.34: “So, fo shua I goin send guys by you guys who goin talk fo God, an
Mat 25.40: I tell you guys fo shua, wateva you guys wen do fo one a my bruddas, no matta
Mat 25.45: I tell you guys fo shua, da stuff you guys neva do fo one guy dat da peopo tink
Mat 26.21: Dey eating, an he say, “I tell you guys fo shua, one a you guys goin set me up.
Mat 26.22: sad, an each guy tell um, one afta da odda, “Boss, eh, fo shua you not talking bout me, yeah?
Mat 26.25: Judas, da guy who goin set him up, he say, “Teacha, eh, fo shua you not talking bout me, yeah?
Mat 26.25: Jesus tell him, “Fo shua, you da guy.”
Mat 28.17: But still had guys dat still yet not shua wat stay happening.
Mrk 3.22: da leada guy fo da bad kine spirits wen take ova him fo shua!”
Mrk 7.6: um, “Da guy Isaiah wen talk fo God long time ago, an fo shua he talking bout you guys!
Mrk 8.35: If bodda you dat you goin mahke, fo shua you goin mahke.
Mrk 10.39: Dey say, “Shua, us guys can handle.
Mrk 10.39: He tell um, “Fo shua you guys goin suffa jalike me, an you goin handle all da
Mrk 14.18: Dey eating, an he say, “I tell you guys fo shua: one a you guys who stay eating wit me goin set me up!
Mrk 14.19: Dey come real sad, an each guy tell him, “Boss, eh, fo shua you not talking bout me, yeah?
Mrk 15.44: tell da captain fo come, an aks him if Jesus wen mahke fo shua.
Luk 1.18: Zekariah wen aks da angel guy, “How I goin know dis fo shua?
Luk 1.20: Dis goin happen fo shua at da right time.
Luk 1.45: Da Boss stay do plenny good stuff fo you, cuz you stay shua dat da ting he say, goin happen.
Luk 1.73: He wen promise our ancesta Abraham fo shua Dat he goin take us away from da guys dat stay agains us,
Luk 4.23: Jesus say, “Fo shua you goin tell me wat our ancesta guys wen say, ‘Eh Docta!
Luk 5.14: Den Jesus wen tell him, “Make shua dat you no tell nobody bout dis.”
Luk 9.24: If bodda you dat you goin mahke, fo shua you goin mahke.
Luk 10.11: But you betta know dis fo shua: God stay King hea now.’
Luk 11.2: “Dis how you pray: ‘Fadda, We like all da peopo know fo shua how awesome you stay, An dat you stay good an spesho.
Luk 11.13: Fo shua den, yoa Fadda inside da sky, he everytime good, an he
Luk 11.19: Not da Devil, dass fo shua.
Luk 11.35: Make shua you get da light inside you, an you no stay dark inside.
Luk 11.36: an you not greedy, dass jalike you get light inside you fo shua!
Luk 11.42: Mo betta, make shua you do da right tings, an get love an aloha fo God, an no
Luk 12.15: Make shua you no try get everyting fo yoaself, cuz you no goin ony
Luk 12.19: Den I goin tell myself, ‘Eh, fo shua I one lucky guy!
Luk 12.33: Make shua you get da importan kine stuff from God inside da sky, dat
Luk 13.24: Jesus tell him, “Make shua you try hard fo get God fo yoa King!
Luk 14.15: sitting at da table wen hear dat, an he tell Jesus, “Fo shua, da guys dat goin sit down at God's table wen he come
Luk 18.9: Jesus tell one story fo da guys dat stay shua dey good guys an all da odda guys bad.
Luk 20.6: all da peopo goin throw stones fo kill us, cuz dey tink fo shua dat John wen talk fo God.”
Luk 20.13: Fo shua, dey goin show respeck fo him!
Luk 22.16: Fo shua, afta dat, I no goin eat um again till God da King come an
Luk 22.18: Fo shua, I no goin drink notting from da grape plant again till da
Luk 22.59: Bout one hour lata anodda guy say, “Fo shua dis guy stay wit Jesus, cuz he come from Galilee.”
Luk 23.47: He say, “Fo shua, dis guy neva do notting wrong!
Luk 24.34: Da eleven guys say, “Da Boss Jesus wen come back alive, fo shua!
Luk 24.39: Try touch me, an see dat dis me, fo shua!
Jhn 3.11: Fo shua, I tell you dis too: I know wat I talking bout.”
Jhn 3.31: Da guy from up dea wea God stay inside da sky, fo shua he mo importan den all da peopo.
Jhn 4.19: Da wahine say, “Mista, now I know fo shua you one talka fo God.
Jhn 4.42: But now we trus him cuz we hear him ourself, an we know fo shua dat dis da Guy who can take all us guys in da whole world
Jhn 5.19: So Jesus tell dem, “You guys get um fo shua!
Jhn 6.14: awesome ting Jesus wen do fo show who him, dey say, “Fo shua dis da Guy who goin come inside da world fo talk fo God.”
Jhn 7.40: An dey say, “Fo shua, dis da Spesho Guy dat goin come fo talk fo God!
Jhn 8.36: Fo shua you guys no need do da bad kine stuff!
Jhn 8.52: Now we stay shua dat you get one bad kine spirit in charge a you.”
Jhn 9.24: Us guys know fo shua dat dis bugga Jesus, he one bad guy.
Jhn 10.1: Jesus say, “Dis fo shua wat I telling you guys: If get one place fo da sheeps, an
Jhn 13.19: now, befo he do um, so wen he do um, you guys goin know fo shua dat I God's Spesho Guy.
Jhn 13.21: He tell da guys he teaching, “Dis fo shua wat I telling you guys: One a you guys goin set me up fo
Jhn 14.20: Wen I come back alive, you guys goin know fo shua dat I stay tight wit my Fadda, an you guys stay tight wit
Jhn 15.10: do, den you guys goin hang in dea an stay tight wit me fo shua, an I goin give you guys my love an aloha.
Jhn 16.27: guys, cuz you guys get love an aloha fo me, an you stay shua dat I wen come from God.
Jhn 16.30: Now, we know fo shua dat you know everyting.
Jhn 17.8: Dey know fo shua dat I wen come from you, cuz dey believe dat you wen send
Jhn 18.21: Fo shua, dey know wat I wen say.
Jhn 21.15: Peter tell um, “Eh, fo shua, Boss.
Jhn 21.16: Peter tell um, “Eh, fo shua, Boss!
Act 2.36: All da Israel peopo gotta know dis fo shua: You guys wen kill dis guy Jesus on top one cross, but God
Act 6.3: Make shua dat everybody know dese guys get God's Spesho Spirit in
Act 7.34: Fo shua I wen see how da Egypt peopo stay make my peopo suffa
Act 21.22: Fo shua dey goin hear dat you wen come ova hea.
Act 28.4: hanging from Paul's hand, dey wen tell each odda, “Eh, fo shua dis guy wen kill somebody.
Rom 1.20: By how he make, he stay God fo shua.
Rom 1.32: dis too: if get anybody dat no make like wat God say, fo shua he goin mahke.
Rom 2.19: You stay shua you can tell da peopo dat no can see wea fo go.
Rom 3.25: bad kine stuff everybody do, ony if dey go trus him an dey shua dat he wen go bleed an mahke fo dem.
Rom 3.29: Fo shua, he God fo dem too!
Rom 4.16: Dass how we know dat God's promise stay fo shua fo all us guys who come from Abraham.
Rom 4.17: Fo shua God goin make dat promise solid, an God, he da One dat
Rom 4.21: Abraham wen know fo shua dat wateva God wen promise, he strong nuff fo give um.
Rom 5.2: We feel good inside cuz we stay shua dat bumbye God goin make us come awesome jalike him.
Rom 5.4: Wen we mo solid, den we stay shua dat bumbye God goin do plenny fo us.
Rom 5.5: Wen we stay shua dat God goin do um fo us, we no need worry notting.
Rom 5.14: Everybody from Adam till Moses time gotta mahke fo shua, no matta dey neva do da same ting dat God wen tell Adam
Rom 6.5: Dass why fo shua we goin come back alive from mahke jalike Jesus wen come
Rom 6.16: Fo shua, you guys gotta know dis: If you let one guy own you, you
Rom 8.3: wen show proof dat da tings da peopo was doing was bad fo shua.
Rom 8.13: If you guys go ack jus da way you stay inside, fo shua kine you goin cut yoaself off from God!
Rom 8.20: Not suppose to be lidat, an God know fo shua dat bumbye he goin make all dat stuff come okay one mo
Rom 8.24: wen take us outa da bad kine stuff, he wen make us know fo shua wat he goin do bumbye.
Rom 8.37: wat kine trouble get, no bodda us, cuz we da winnas fo shua!
Rom 8.38: I shua bout dis: No mo notting can make God stop loving us guys.”
Rom 9.22: He like make shua everybody know he get plenny power.
Rom 9.23: He like make shua everybody know dat he stay awesome to da max.
Rom 10.18: Fo shua dey wen hear!
Rom 11.6: Fo shua, he like give um chance, an dass why he wen pick um.”
Rom 11.12: Fo shua, da Israel peopo wen make like dey not suppose to.
Rom 12.8: Wen God give you power so you one leada fo oddas, make shua you do good job.
Rom 12.8: God give you pity fo somebody an you like help um, make shua you help um an stay good inside same time.
Rom 12.11: Make shua yoa heart show dat you go all out!
Rom 12.12: An make shua you pray all da time.
Rom 12.13: Wen get peopo from odda places, make shua you show um aloha an take care dem.
Rom 12.18: Make shua you do everyting you can fo live good wit everybody wit
Rom 13.3: if you no like stay scared a da peopo dat get power, make shua you go do ony da good kine stuff.
Rom 13.4: Dey da ones dat get da right fo make shua you get it, an dey going do dat fo real kine, you know.
Rom 13.7: Make shua you get respeck fo all da peopo dat suppose to get
Rom 14.2: Get some peopo, dey trus God, an dey shua dat dey can eat any kine, meat o watevas.
Rom 14.11: Da Bible wen say befo time, “Da Boss tell: ‘Fo shua I stay alive.
Rom 14.11: An fo shua, Everybody goin go down on top dea knees in front me Fo
Rom 14.14: I know dis fo shua, cuz I stay tight wit da Boss Jesus: No mo notting dat
Rom 14.19: So den, we gotta try hard fo make shua we do da kine stuff dat make everybody stay good wit each
Rom 14.20: Fo shua, God say everyting stay okay fo eat, but den, if you go
Rom 14.23: If you no stay shua bout wat you can go eat, but den still yet you go eat um,
Rom 15.4: Den we goin know fo shua dat bumbye God goin do plenny good tings fo us.”
Rom 15.13: An da God dat make you guys stay shua bout wat goin happen bumbye, he goin do everyting good
Rom 15.14: My bruddas an sistas, I know dis fo shua: dat you guys get good heart everytime, you guys get all
Rom 15.28: So afta I pau dis job, an make shua dat da Jerusalem bruddas an sistas wen get da money, den I
Rom 16.13: He one guy da Boss wen pick fo shua.
1Co 1.6: Dass how come you guys stay shua dat Christ stay fo real.
1Co 2.2: An dass da ony ting I know fo shua.
1Co 2.6: Fo shua, wen us guys talk to da peopo who stay solid inside, we
1Co 2.8: If dey wen undastan, fo shua dey no goin hang our awesome Boss on top da cross fo kill
1Co 3.10: help me teach you guys solid stuff from da start, fo make shua you guys get one solid foundation fo yoa life.
1Co 3.10: goin build on top dat foundation afta me, he gotta make shua he goin do um da right way.
1Co 4.8: Fo shua, I like you guys come kings fo real kine, so us guys can
1Co 6.12: Fo shua, okay fo me fo do all kine stuff, but I no goin let
1Co 8.10: Fo shua, da guy goin tink dass okay fo him fo eat da food too,
1Co 9.2: But fo shua, he wen send me fo talk to you guys.
1Co 11.19: (Fo shua, if get presha fo you guys split up, den you can find out
1Co 12.3: Dass why I like make shua you guys know dat nobody dat stay tight wit God's Spesho
1Co 14.17: Fo shua, you do good job wen you tell God “Mahalo plenny!
1Co 14.20: (Fo do da bad kine stuff, shua!
1Co 14.23: get some spirit dat wen take ova dem, an dey pupule, fo shua!
1Co 14.25: face an give God love an respeck, an tell everybody, “Fo shua, God stay wit you guys!
1Co 15.19: Us guys stay shua dat Christ goin do good tings fo us.
1Co 15.27: But you know, wen he say “everyting get him fo boss” -- fo shua, he not talking bout God, da One dat wen make him be da
head: Da Peopo Who No Stay Shua Dat Christ Wen Come Back Alive
1Co 15.29: If da mahke guys no goin come back alive fo shua, how come dey getting baptize fo da mahke guys?
1Co 15.31: Same ting, every day I stay shua dat I risking my life!
1Co 15.36: You aks lidat, fo shua you not tinking.
1Co 16.7: Mo betta I go dea lata, cuz den I stay shua I can hang out wit you guys long time, if da Boss let me.
1Co 16.22: who no mo love an aloha fo da Boss, dey goin get punish fo shua!
2Co 1.7: Az why we stay shua you guys goin come out okay.
2Co 1.10: We still yet stay shua he goin take us outa da bad kine stuff ova an ova.
2Co 1.13: Den da stuff you guys undastan litto bit awready, I stay shua dat bumbye you guys goin undastan um mo betta.
2Co 1.14: But wen our Boss Jesus come back, I stay shua you guys goin undastan plenny.
2Co 2.8: Dass why I beg you guys, come togedda an all make shua da guy know how plenny love an aloha you guys get fo him.
2Co 2.16: No mo nobody, fo shua!
2Co 3.12: All us guys know fo shua dat God's New Deal goin stay foeva, dass why we no mo
2Co 5.14: We know fo shua dat one Guy wen mahke fo all da peopo, an dat mean, jalike
2Co 8.24: Den da church peopo all ova da place goin know fo shua dat you guys get love an aloha fo dem.
2Co 11.10: Wat Christ say stay true, an I know fo shua wat I say stay true too, cuz I stay tight wit Christ.
2Co 11.33: Dat time, I no can handle fo shua!
Gal 3.2: Fo shua, cuz you guys wen trus da Good Stuff From God!
Gal 4.20: But right now I not shua bout you guys.
Gal 5.10: Cuz I trus da Boss, I shua dat you guys no goin tink anodda way.
Eph 2.12: Az why you guys neva stay shua dat someting good goin happen to you guys bumbye.
Eph 3.2: Fo shua you guys wen hear bout da good ting God wen do fo me.
Eph 3.12: An us guys dat stay tight wit Christ, we know fo shua we no need shame, an we can go talk to God any time we
Eph 4.21: Fo shua you guys wen hear bout Christ, an dey wen teach you guys
Eph 5.5: You guys gotta know dis fo shua: Anybody go fool aroun, o do da kine stuff dat make um so
Eph 5.15: Be shua you everytime know wat fo do.
Eph 6.18: Make shua you guys watch out, an hang in dea an pray fo all da peopo
Php 1.6: Dis fo shua: God, he wen start fo do someting real good inside you
Php 1.7: Eh, I stay shua lidat bout all you guys.
Php 1.14: an sistas dat stay tight wit da Boss, dey coming mo an mo shua bout wat dey doing.
Php 1.15: Fo shua, yeah?
Php 1.20: I stay shua dat notting goin make me come shame.
Php 1.22: Az why I not shua wat I like pick.
Php 2.4: you ony tink bout da tings you tink stay importan -- make shua you tink bout da tings da odda peopo tink dat stay
Php 2.11: Cuz a dat, peopo goin say, “God da Fadda, he awesome fo shua!
Php 2.24: I stay shua I goin go by you guys pretty soon, cuz dass wat da Boss
Php 2.27: Da guy was sick fo shua -- he litto mo mahke.
Php 4.22: guys from King Cesar's palace, dey tell me, “You make shua you tell da Philippi guys ‘Aloha!”
Col 1.6: Dass wen you wen find out da trut fo shua, how God like do plenny fo you guys.
Col 1.10: Den, make shua you guys ack jalike you guys da Boss's kids.
Col 1.27: stay tight wit you guys, an dass how you guys goin stay shua dat he goin do all dis awesome stuff fo you guys, dass mo
Col 2.2: Den dey goin know fo shua dat dey undastan all dat good stuff.
Col 2.6: Jalike how you guys wen make Jesus Christ yoa boss, make shua you guys stay tight wit him everytime.
Col 2.7: Make shua you guys stay tight wit Christ.
Col 4.12: you guys, so you guys can come mo solid inside an know fo shua wat God like you guys fo do.
1Th 1.3: aloha fo him, an da way you guys hang in dea cuz you stay shua dat our Boss Jesus Christ goin come back.
1Th 1.5: God wen give us guys plenny power, an make us guys know fo shua dat da stuff we telling you was fo real.
1Th 1.10: back alive afta he wen mahke, an he da One dat goin make shua dat notting bad goin happen to us, wen da time come fo God
1Th 2.10: spesho fo God, an we wen do da right ting, an we wen make shua we neva do notting bad, so nobody can poin finga us.
1Th 2.20: Fo shua, you guys stay awesome, an we stay real good inside cuz a
1Th 3.4: we stay tell you guys ova an ova dat we all goin suffa fo shua.
1Th 4.13: real sore inside, jalike da odda peopo feel dat no stay shua bout wat God goin do bumbye.
1Th 5.8: An we know fo shua dat God goin take us outa da bad kine stuff we stay in.
1Th 5.15: Make shua nobody go do bad kine stuff to da odda guy fo pay um back
1Th 5.27: I aks you guys dis, cuz I talking fo da Boss: Make shua you read dis letta to all da peopo dat stay spesho fo God,
2Th 2.5: Fo shua, you guys rememba dat I wen tell you guys all dis stuff
1Ti 1.19: You gotta hang in dea an trus God, an make shua you know you doing da right ting.”
1Ti 2.1: Make shua you guys pray to him wit respeck.
1Ti 3.1: If one guy like come da main leada guy fo da church, fo shua dass one good ting.
1Ti 3.10: You gotta check um out real good first, so you can know fo shua dey no do notting wrong.
1Ti 4.16: Watch out how you ack an make shua you stay teaching right.
1Ti 5.22: Make shua you stay clean inside.
2Ti 1.3: ting jalike my ancesta guys wen do, an inside my heart, fo shua I know I doing good tings.”
2Ti 1.5: wen trus God lidat, an den, yoa mudda Eunice, an now, I shua you stay trus God lidat too.
2Ti 1.12: I know dis fo shua: he wen give me one big job fo do, an he stay trus me fo
2Ti 2.7: Cuz da Boss, he goin make shua you undastan everyting I say.
2Ti 3.14: gotta stick wit da stuff you wen learn, dat you gotta make shua odda peopo know um too.
2Ti 4.18: Da Boss, he goin make shua dat notting bad goin happen to me, everytime dey like do
Tit 1.1: An anodda ting -- he send me fo help dem know fo shua da trut bout da way we suppose to be wen we come close to
Tit 1.2: guys can trus God, an we can know da trut, cuz we know fo shua dat bumbye God goin give us da real kine life dat stay to
Tit 2.1: Eh, Titus, everytime you talk, make shua you teach da right kine stuff, jalike God's guys wen teach
Tit 2.7: Wen you teach, make shua wat you say an wat you do say da same ting.
Tit 3.7: Now we wait an stay shua God goin give us da real kine life dat stay to da max
Tit 3.8: So den, dey goin tink hard an make shua dey do good tings all da time.
Tit 3.11: You know dis: Dat kine guy, fo shua, he no good, he do any kine bad stuff -- da way he ack,
Phm 1.22: I stay shua God goin let me go ova dea yoa place fo stay, cuz you guys
Heb 2.16: Fo shua Jesus neva come hea fo help da angel guys, but fo help da
Heb 3.12: Make shua dat nobody get pilau kine attitude, da kine wea dey no
Heb 6.9: But we stay shua dat mo betta tings goin happen to you guys, cuz God stay
Heb 6.11: Den you guys goin hang in dea all da way, an know fo shua dat God goin do everyting he wen promise.
Heb 6.14: Dis wat God wen promise: “Fo shua I goin do plenny good kine stuffs fo you, an I goin give
Heb 7.19: So den, now we stay shua we goin trus him.
Heb 7.22: promise to Jesus lidat, garans Jesus da One dat goin make shua us guys goin get one mo betta deal.
Heb 8.5: wen tink fo make da big tent, God wen tell him, “Make shua you do everyting jalike da picha I wen show you, wen you
Heb 10.2: Cuz if da Rules wen make dem perfeck, fo shua dey pau make sacrifice, cuz no need, yeah?
Heb 10.19: So den, my bruddas an sistas, now we stay shua we no need shame fo go any time inside da place dass
Heb 10.23: We shua dat God goin do good kine stuff fo us bumbye.
Heb 10.23: go all out an tell everybody dat, an no ack jalike we not shua.
Heb 10.37: He goin come fo shua in litto wile, Not afta real long time.
Heb 11.1: Now, wen we trus God, dat mean we stay shua bout da stuff we stay waiting fo.
Heb 11.6: know him fo real kine, dey gotta believe dat God goin make shua dey goin know him.
Heb 11.26: Cuz he stay shua dat God goin pay him back good kine.
Heb 12.25: Make shua you guys lissen God, da One dass talking.
Heb 13.1: Make shua all you brudda an sista guys stay showing love an aloha fo
Heb 13.18: We stay shua dat our hearts stay good an we no mo shame.
Jas 1.6: Da guy who not shua, he jalike one wave inside da ocean dat da wind stay blow
Jas 2.18: Den you goin know fo shua dat I trus God.
Jas 4.4: inside da world, dat guy show dat he stay agains God fo shua!
Jas 5.1: Cuz bumbye, you goin suffa plenny fo shua.
1Pe 1.3: Dass why we stay trus Christ, cuz we know fo shua he goin take care us bumbye.
1Pe 1.13: Make shua yoa head stay strait.
1Pe 2.12: Make shua you guys do da right tings in front da peopo dat donno
1Pe 2.25: He make shua he take care you guys good, jalike da sheep farma guy take
2Pe 1.10: Now, make shua you guys stay ack lidat.
2Pe 1.12: I goin stay telling you guys da same ting an make shua you guys no foget.
2Pe 1.19: An dat make all us guys mo shua bout da tings we wen learn from da guys dat wen talk fo
2Pe 2.1: An if you guys lissen to dem, you goin wipe out fo shua.
2Pe 2.3: An he still stay waiting, den he goin wipe um out fo shua.
2Pe 2.12: Fo shua dey goin be wipe out, cuz dey make any kine to odda peopo.
2Pe 2.14: God goin punish dem fo shua!
2Pe 3.11: If fo shua, all dese tings going burn up lidat, den eh!
2Pe 3.16: Fo shua, get stuff inside his lettas dat hard fo undastan.
2Pe 3.16: Da guys dat make lidat, dey goin get wipe out, fo shua.
1Jn 1.2: We wen see him, an now we tell you guys fo shua bout da real kine life he give dat stay to da max foeva.
1Jn 1.5: tell us, an we tell you guys: God, he good, an wit him fo shua no mo notting bad.
1Jn 2.3: Dis how we stay shua we know God fo real kine: cuz we do da tings he tell us fo
1Jn 2.24: Make shua you guys stick wit wat you guys wen hear from da first
1Jn 5.1: Whoeva stay shua dat Jesus da Spesho Guy God Wen Send, dey God's kids.
1Jn 5.5: Da guy dat stay shua dat Jesus God's Boy, az da ony guy dat can stand up agains
1Jn 5.14: we aks God fo do da tings he like make happen, we know fo shua dat he hear us.
2Jn 1.8: Mo betta, make shua you guys goin get all da good stuff God like give you
Jud 1.22: Give um chance to da guys who not shua dey trus God.
Rev 2.23: Fo shua, I goin kill everybody dat make like her.
Rev 6.17: Fo shua, no mo nobody goin come out alive!
Rev 7.12: Dey tell, “Dis fo shua!
Rev 7.12: Dass fo shua!
Rev 19.4: Dey say, “Fo shua, God, he da greates!”
Rev 22.6: me, “Dis I telling you stay true, an you can trus um fo shua.