Gen 38.2: Her fadda, one guy from da Canaan peopo name Shuwa.
Gen 38.12: Long time afta dat, Judah wife, dat was Shuwa daughta, wen mahke.