Gen 24.22: afta da camels pau drink, da luna guy wen go open one a da bags dey carrying, an he take out one expensive gold nose ring
Gen 24.32: Da luna guy go inside Laban house, an dey take down da bags from da camels.
Gen 24.53: Den he take stuff outa da bags fo give Rebecca.”
Gen 42.35: Afta dey tell dea fadda dat, dey take da wheat outa dea bags, an you know wat?
Gen 43.11: Take um wit you inside yoa bags, fo make present fo da main man -- litto bit sap from da
Gen 43.12: Plus, dat money dat dey wen give back inside yoa bags, take all dat back to da guy.
Gen 43.18: Cuz a dat money dat somebody wen put back inside our bags da firs time us come hea, az why!
Gen 43.21: from hea, da place we wen stay dat nite, we open up oua bags, an you know wat?
Gen 43.22: Us donno who wen put dat money inside our bags.
Gen 43.23: yoa God, yoa fadda guy's God, dat wen put money inside yoa bags.
Gen 44.1: tell da guy dat take care his house, “Go fill da guys bags wit food, all dat can go inside da bag.
Gen 44.3: get light, Joseph's guys wen help da brudda guys put da bags on top da donkeys an go.
Gen 44.8: We wen find um inside oua bags firs time.
Gen 44.9: Go check out all us guys bags hea, cuz we jalike yoa slave guys.
Gen 44.11: So dey go take down da bags from on top da donkeys real quick an put um on top da
Gen 44.12: Joseph guy wen check out all da bags.”
Gen 44.13: Dey put da bags back on top dea donkeys an go back inside da town.
2Ki 5.24: Wen Gehazi come up da hill inside Samaria town, he take da bags from da worka guys, an stash um inside da house.
2Ki 12.10: money dat get inside da Temple Fo Yahweh, an put um inside bags.