Neh 3.15: Dey build da part a da wall dat go by da Siloam Watta Place wea da watta tunnel come out, to da King's
Isa 8.6: fo dem, Jalike I give um da watta Dat run slow inside da Siloam watta place.”
Luk 13.4: Da eighteen guys dat wen mahke wen da tower Siloam side wen fall down on top um -- you tink dey wen do mo
Jhn 9.7: Den Jesus tell him, “Go, wash yoa face inside da Siloam water place.
Jhn 9.7: Now, Siloam mean, “Dey Send Water Dea.
Jhn 9.11: wen make mud, an put um on top my eyes, an tell me, ‘Go da Siloam water place an wash.”