1Ki 2.8: wit you dis guy Shimei, Gera boy, from da Benjamin ohana Bahurim side.