Ezr 2.65: Had 7,337 worka guys an wahines, an 200 singa guys an wahines too.
Ezr 2.70: da pries guys, an da helpa guys from da Levi ohana, da singa peopo, da guys dat watch da Temple gate, da worka guys fo
Neh 11.22: Dey da singa guys, an dey stay in charge a da music fo da Temple Fo
Neh 11.23: Befo time, was da King dat tell da singa guys wat dey gotta do, an dass wat dey do ery day.
Neh 12.29: live, an from Bet-Gilgal an nea Geba an Azmavet (cuz da singa guys wen build small towns fo dem live nea Jerusalem).
Neh 12.42: Da singa guys wen do good job fo sing.
Neh 12.45: Da singa guys an da security guard guys, dey all do dea job jalike
Neh 12.47: charge, all da Israel peopo wen give da food ery day fo da singa guys an da security guard guys.
Neh 13.5: da peopo fo give all dat to da Levi ohana peopo, an da singa guys, an da security guard guys.
Neh 13.10: Cuz a dat, da Levi ohana guys an da singa guys, dat help da odda peopo show love an respeck fo God,