Gen 12.19: How come you wen tell, ‘She my sista,’ aah?
Exo 5.2: Who you talking bout, wen you say ‘Yahweh,’ aah?”
Exo 8.29: no let us go make sacrifice fo Yahweh, jalike da las time, aah?
Exo 9.16: So, how come I stay let you live, aah?
Exo 10.7: Till wen we goin stay lidat, aah?
Deu 1.28: Wea we goin go, aah?
Rut 1.21: How you goin call me Na`omi, aah?
1Ki 2.43: How come you no do wat you wen promise, aah?’
1Ki 2.43: How come you neva do um, aah?
1Ki 8.27: How you goin make house Hea on top da eart, aah?
1Ki 17.18: How come you go agains me, aah?
1Ki 21.5: She aks, “Wassa matta you, aah?
1Ki 22.24: from Yahweh can leave me, fo go ova dea talk to you, aah?
2Ki 5.8: guy by da king fo tell: “How come you broke yoa clotheses, aah?
2Ki 9.18: Jehu tell, “Wassup wit you bout no come hea fight, aah?’-”
2Ki 9.19: Jehu tell, “Wassup wit you bout no fight us, aah?
2Ki 13.19: king, an tell, “How come you neva hit um five o six time, aah?”
2Ki 19.13: Wea da king fo Hamat, aah?
Ezr 5.3: dis Temple dat was all bus up, an fo finish da place, aah?
Neh 13.11: I tell, “How come nobody do notting fo da Temple Fo God, aah?
Isa 1.12: An how come you guys walk all ova my Temple yard, aah?
Isa 2.22: air an stay alive, But wat you can trus dem fo do fo you, aah?
Isa 3.15: Wat you guys tinking Wen you go smash my peopo, aah?
Isa 3.15: mo notting, How come you go rub dea face inside da dirt, aah?
Isa 36.4: wat da strong Assyria king like know: Who you stay trus, aah?
Isa 37.23: Who you talk stink bout, aah?
Isa 41.7: He tell um, ‘Good, da way you put um togedda, aah?
Isa 45.9: tink da clay aks da guy dat make pots, ‘Wat you making, aah?
Dan 3.15: Den wat kine god goin help you guys get outa my powa, aah?
Amo 5.18: Wat you guys tink goin happen to you Wen Yahweh come back, aah?
Mal 1.2: He get one brudda Esau, aah?”
Mal 1.9: Ova All Da Armies, goin do good kine tings fo us guys,’ aah?
Mat 26.69: da bugga from Galilee side, aah?
Mrk 3.4: Wat da Rules say, aah?
Mrk 3.23: You tink da Devil goin make his own guys let go da peopo, aah?
Luk 5.33: How come, aah?
Luk 8.56: No tell nobody wat wen happen, aah.
Luk 11.19: guys da power fo make da bad kine spirits let go da peopo, aah?
Jhn 11.37: How come he no can make Lazarus come good, so he no mahke, aah?
Act 8.9: He wen say he one big shot, aah.
1Co 2.4: I was teaching, o I was talking to plenny guys, same ting, aah?
1Co 2.16: da Bible wen say: “Who can figga out wat God stay tinking, aah?
1Co 4.8: Jalike you guys rich, aah?
1Co 6.7: Someting wrong, aah?
1Co 14.6: talking diffren kine language, how dat goin help you guys, aah?
1Co 14.8: army guys goin know wen dey suppose to get ready fo fight, aah?
1Co 14.15: So, wat I suppose to do, aah?
1Co 14.35: Shame, aah?
2Co 11.19: Gotta be okay, cuz you guys stay akamai plenny, aah?