Exo 26.2: Ery piece cloth gotta be da same size, 14 yard long an 2 yard wide.
Exo 26.8: Da goat hair cloth, ery one gotta be same size, 15 yard long an 2 yard wide.
1Ki 5.17: Da stone cost plenny, cuz dey measure um da right size, an den cut um fo make da foundation fo da Temple.
1Ki 5.18: Dey cut da stone da right size an make ready da wood an da stones fo build da Temple.
1Ki 6.25: Da two statues da same size, an look da same.
1Ki 7.37: He melt da bronze metal, da same size an da same shape fo make all a dem.
Ezr 6.3: Keep da foundation same size jalike befo time.
Rom 11.10: I like he bend um down to size!