2Ki 9.35: Ony her skull, her feets, an da inside part a her two hands.
Mat 27.33: Dey come by da place dey call “Golgota,” dat mean “Da Skull Place.
Mrk 15.22: Dat mean ‘da Skull Place.
Luk 23.33: Dey come to da place name “Da Skull.
Jhn 19.17: carry his own cross outside da town, da place dey call “Da Skull Place,” an da Jews call um “Golgota,” dea language.