Gen 27.11: brudda Esau, he get plenny hair all ova, but me, I ony get smooth skin.
Gen 27.16: one glove, den put um on top Jacob hands an arms an da smooth part a da neck wea no mo hair.
Isa 18.2: To da peopo ova dea, Da tall guys wit smooth skin, Erybody scared dem.
Isa 18.7: shua, dose same peopo from far place, Da tall guys dat get smooth skin, Dat erybody scared dem.
Isa 40.4: Wea da ground not level, make um smooth!
Isa 41.7: An da guy dat use da hammer Fo make da gold come smooth, Wen he give da idol to da guy dat pound da anvil, He give
Isa 42.16: I goin make da rough kine place come smooth.
Isa 57.6: An you guys, you jalike one wahine Dat get smooth kine stones from da stream, Fo make yoa idol kine gods.
1Co 14.33: He make everyting run smooth.