1Ki 2.13: Lata, Solomon's half brudda Adonijah go by Solomon mudda Batsheba
1Ki 10.15: kings from Arabia side, an all da govna guys in charge a Solomon's land, dey pay him too.
1Ki 11.33: Dey no make like David, Solomon's fadda, cuz David do all dat da right way.
1Ki 11.35: But from Solomon's boy, I goin take away da right fo him be king.
1Ki 11.36: I jus goin leave da Judah ohana an one nodda ohana fo Solomon's boy.
1Ki 12.21: dem, ready fo make war wit da Israel ohanas, so Rehoboam, Solomon's boy, can come king again fo erybody.
1Ki 12.23: dat know God fo real kine, fo say dis: “Talk to Rehoboam, Solomon's boy, da king fo da Judah peopo, an to all da Judah an
Jhn 10.23: was walking inside da temple yard wea da place dey call "Solomon's Lanai" stay.
Act 3.11: an dey wen run togedda by Peter guys inside da place name ‘Solomon's Lanai.
Act 5.12: All da peopo dat trus God wen come togedda inside Solomon's Lanai.