Gen 3.16: Goin come real sore fo born kids!
Gen 5.29: da name Noah, an he tell, “Dis boy, he goin take away da sore from inside our heart.
Gen 5.29: sound kinda like how da Hebrew peopo say “take away da sore.
Gen 6.6: He stay sore inside cuz a dat.
Gen 21.12: But God tell Abraham, “No need stay sore inside cuz a da boy an yoa slave wahine.
Gen 23.2: He no shame fo show erybody dat he real sore inside.
Gen 24.67: So, no matta his mudda wen mahke, now he no mo sore inside, cuz he get Rebecca.
Gen 26.35: Cuz a dem two wahines, Isaac and Rebecca wen come plenny sore inside.
Gen 27.42: um, “Dis how yoa brudda Esau figga he goin take away da sore he goin get inside wen his fadda mahke -- he tinking,
Gen 34.25: Numba three day afta da Shekem guys cut skin, dey still sore.
Gen 37.29: Reuben come plenny sore inside, dat he rip his own clotheses fo show he hurting
Gen 37.34: Den Jacob wen rip his own clotheses fo show he plenny sore inside.
Gen 37.35: An he stay sore inside lidat, long time.
Gen 42.21: Dat time, we wen see dat he was scared an plenny sore inside, an he beg us fo show pity to him, but we neva
Gen 42.21: Az how come us guys stay sore inside now.
Gen 42.38: ova dea, fo shua you guys goin make me come real plenny sore inside, an you goin make my gray hair go down da Mahke
Gen 44.29: goin be real bad, an you guys goin make me come so plenny sore inside, dat I goin go wit all my grey hair to da place wea
Gen 44.31: da guys dat goin make oua fadda so plenny trouble an come sore inside lidat, an he goin go wit all his grey hair to da
Gen 48.7: I wen come sore inside, an I wen bury her ova dea on da side by da Efrat
Exo 1.13: do slave kine work, an dey wen make da Israel peopo come sore inside, cuz dey make um work so hard.
head: Moses Hand Get Sore All Ova
Exo 33.5: dis ting God tell um, dey no can handle, an dey come real sore inside, jalike wen somebody mahke.
Lev 10.6: pries guys, no do notting fo show dat you guys stay feel sore inside.”
Lev 10.6: Cuz if you make jalike you sore inside, you goin mahke, an Yahweh goin come huhu wit all
Lev 13.3: Da pries goin check out da sore dat stay on top dea skin.
Lev 13.3: If da hair inside da sore place come white awready, an if da sore look like stay go
Lev 13.3: da hair inside da sore place come white awready, an if da sore look like stay go way down unda da skin, den az one bad
Lev 13.5: If da pries guy see dat da sore no change, an no come mo big on top da skin, da pries goin
Lev 13.6: If da sore wen fade, an neva come mo big on top da skin, da pries guy
Lev 13.25: If da hair inside da shiny part wen come white, an da sore look like go way down inside da skin, az da kine sick odda
Lev 13.27: If da sore come mo plenny on top da skin, da pries guy goin tell
Lev 13.28: But if da sore no change, an no come mo big, an ony can see um litto bit,
Lev 13.29: “If one guy o one wahine get one sore on top da head o on top da chin, da pries guy goin check
Lev 13.30: da head o on top da chin, da pries guy goin check out da sore.
Lev 13.30: Dat kine sore broke da skin on top da head o da chin, an odda guys can
Lev 13.32: Day numba seven, da pries guy goin check out da sore one mo time.
Lev 13.33: sick guy gotta shave himself, but no shave da place wea da sore stay, an da pries guy goin make um stay by himself seven
Lev 13.37: no mo plenny, an get black hair growing inside um, da sore come good awready.
Lev 13.42: But if he get one white sore wit litto bit red inside wea he no mo hair on top o on da
Lev 13.42: wea he no mo hair on top o on da front a his head, an da sore come mo big, az one sick dat odda guys can catch.
Lev 13.43: If da sore on top his head o on top da front a da head stay swell, an
Lev 13.44: goin tell erybody dat he no can come in front me, cuz a da sore on top his head.
Lev 13.45: dey gotta broke da clotheses dey wear fo show dey stay sore inside, an no comb dea hair.
Lev 19.28: “No cut yoa body fo show you stay sore inside cuz a da mahke guys.
Lev 21.5: off da edge a dea beard, o cut dea bodies fo show dey stay sore inside.
Lev 21.20: o dat get someting wrong wit dea eye, o dat get da kine sore dat da pus stay run out, o dat get da privates hurt.
Lev 22.22: dat no can see, o dat get broke bone, o bad cut, o dat get sore dat get pus run out, o get rash o odda sick on top da
Deu 26.14: from da ten percent dat stay spesho fo you wen I stay sore inside cuz somebody mahke, an I no take notting from da
Deu 28.35: Yahweh goin make yoa knees an legs get boils dat come real sore, an no mo nobody can make um come good.
Deu 34.8: da flat country place Moab side thirty days, cuz dey stay sore inside an cry plenny afta Moses mahke, till da time fo dat
Rut 1.13: I know you guys stay plenny sore inside, but fo me, eryting mo sore still yet, cuz was
Rut 1.13: you guys stay plenny sore inside, but fo me, eryting mo sore still yet, cuz was Yahweh Up Dea Inside Da Sky dat wen
1Ki 8.38: in da land, An all da ones dat stay pray Know dey stay sore inside, An dey put up dea hands An look dis way wea dis
1Ki 21.27: bag cloth nex to his skin fo show erybody he stay feel sore inside, an he no eat so he can pray.
2Ki 1.2: He feel real sore.
2Ki 2.12: Elisha see wat wen happen, an he yell cuz he sore inside, “My fadda!
2Ki 2.12: broke up his clotheses, an make two piece, fo show he stay sore inside.”
2Ki 4.19: He tell his fadda, “My head sore!
2Ki 18.21: one bamboo dat get smash, dat poke yoa hand an make you sore if you lean on top um!
2Ki 18.37: Dey broke dea clotheses fo show dey sore inside, an tell him wat da territorial govna guy wen tell
2Ki 19.1: clotheses, put on burmbag kine clotheses fo show he stay sore inside, den he go inside da Temple Fo Yahweh.
2Ki 22.11: Wit Da Rules tell, he broke his clotheses fo show he stay sore inside.”
2Ki 22.17: Dey make me come real sore inside cuz a all da idol kine gods dey wen make.
Ezr 9.3: Wen I hear dat, I come real sore inside.
Ezr 9.5: clotheses an my robe, stay broke, so erybody know I stay sore inside.
Ezr 10.6: eat bread o drink watta wen he stay dea cuz he still stay sore inside, cuz he no can trus da peopo dat wen come back from
Neh 4.5: Cuz dey make da builda guys come real sore inside dea heart.
Neh 8.10: No stay sore inside.
Neh 8.11: No go stay sore inside!
Neh 9.1: Dey wear burmbag kine cloth fo show dey stay sore inside, an dey put dirt on top dea heads.
Est 4.1: da air an let um come down on top his head fo show he stay sore inside.
Est 4.3: an let um come down on top dea head cuz dey stay plenny sore inside.
Est 6.12: He put one cloth ova his head fo cover um, cuz he stay sore inside.
Est 9.22: Dey no feel sore inside no moa, dey stay feel good inside.
Isa 1.5: Yoa head stay sore plenny, awready, An inside, you not strong.
Isa 1.6: good, Ony get cut, scar, black an blue, An bad open kine sore all ova.
Isa 3.17: I goin put sore all ova dea head.
Isa 3.26: Da wahines goin sit down on top da groun, An cry an stay sore inside cuz no mo dea guys.
Isa 12.1: Now you no stay huhu wit me no moa, An you take away da sore from inside my heart.
Isa 13.6: You Babylon peopo, Cry an yell cuz you stay feel sore inside, Cuz Yahweh, his day stay come nea!
Isa 13.8: Dey feel sore inside, an no can keep still Jalike one wahine dat goin
Isa 14.3: Den you no goin feel sore no moa, an you no goin come scared an shake cuz you worry,
Isa 15.2: Dey cut off dea hair an all dea beard Fo show dey stay sore inside.
Isa 15.3: peopo tie burmbag cloth aroun dea waist Fo show dey stay sore inside.
Isa 16.11: How I tink an how I feel, I feel real sore inside fo da Kir-Hareset peopo.
Isa 19.10: All da peopo dat work fo pay, Dey feel real sore inside.
Isa 21.3: Wen I hear dis, I come plenny sore inside An I move my body.
Isa 22.12: All Da Armies, He goin call you dat time Fo cry an stay sore inside, Fo pull out yoa hair, An put on burmbag kine
Isa 22.12: hair, An put on burmbag kine clotheses, Fo show you stay sore inside.
Isa 22.13: You guys no goin stay sore inside.
Isa 23.1: da boats dat go Spain side, Cry an yell cuz you stay sore inside.
Isa 23.6: Cry an yell cuz you stay sore inside, You peopo from da island dat still stay dea!
Isa 23.14: da boats dat go Spain side, Cry an yell cuz you stay sore inside.
Isa 24.4: Da earth, jalike stay sore inside, an all dry up.
Isa 25.7: peopos inside all da countries: He goin take away da sore dey get inside dea heart, An make um know wass fo real.
Isa 26.17: one bebe, Den her move aroun an yell Cuz her stay real sore.
Isa 29.2: Dey goin stay sad an sore inside.
Isa 33.9: Even da Judah land, look jalike stay sore inside An plenny tired.
Isa 35.10: Befo time, dey feel sore inside plenny.
Isa 36.22: Dey rip dea clotheses fo show dey sore inside, an tell him wat da territorial govna guy wen
Isa 37.1: Hezekiah hear wat da Assyria guy tell dem, he come real sore inside.
Isa 38.7: “Go get some figs, mash um all togedda, put um on top da sore, so yoa boss can come good.
Isa 38.21: da time Isaiah tell Hezekiah guys fo put fig on top da sore, an Hezekiah aks wat kine sign Yahweh goin give him dat he
Isa 49.13: Cuz Yahweh give good kine words Weneva his peopo stay feel sore inside, An he show love an pity Fo da peopo dat stay
Isa 50.3: put burmbag kine cloth all ova da sky, Fo show da sky stay sore inside.
Isa 51.11: Dey no goin feel sore inside, An no goin moan no moa.
Isa 51.19: No mo nobody fo help you Fo wat wen happen, An you feel sore inside.
Isa 51.21: lissen Wat I goin tell you now, You guys dat stay feel sore inside, An feel jalike you drunk, But not from da wine.
Isa 52.9: Cuz Yahweh take away da sore Dat his peopo feel inside.
Isa 53.3: He one guy dat stay sore inside, An he know how feel fo suffa plenny.
Isa 53.4: Wen us guys stay sore inside, He carry all dat fo us.
Isa 54.1: one wahine dat no mo her own kids yet, Dat neva feel da sore from born one bebe.
Isa 54.6: Jalike you one wife yoa husban wen leave, An you stay sore inside.
head: God Make Strong Da Peopo Dat Stay Sore Inside
Isa 57.18: I goin take dem An da ones dat stay bum out So dey no stay sore inside no moa.
Isa 61.2: He send me fo give good kine words To erybody dat stay sore inside.
Isa 61.3: Yahweh send me fo help da peopo Mount Zion side Dat stay sore inside.”
Isa 61.3: make dem stay feel good inside wit perfume So dey no stay sore inside no moa.
Isa 63.10: dey go agains him, An make his Good An Spesho Spirit stay sore inside.
Isa 65.3: Dose guys, one peopo dat try Fo make me come sore inside erytime.
Isa 65.14: dea heart, But you guys goin cry plenny, Cuz you stay sore inside yoa heart, An moan, cuz inside, you donno wat fo
Isa 66.10: you feel good jalike dem, No matta befo time you wen stay sore inside.”
Dan 9.3: kine clotheses an put ash on top my head, cuz I stay real sore inside.
Dan 10.2: Da time da message come, me, Daniel, I stay feel sore inside fo three week.
Amo 8.3: dat going sing inside da Temple, no can sing, cuz dey sore inside an stay cry loud.
Amo 8.10: I goin make erybody stay sore inside An wear burm bag kine cloth An shave bolohead fo
Amo 8.10: burm bag kine cloth An shave bolohead fo show dey stay sore inside.
Mat 2.18: inside Ramah, Rachel, she stay crying real hard, She real sore inside, Crying fo her kids, She no like nobody come by
Mat 26.37: Den he wen come real sore inside, an he get plenny stress inside him.”
Mrk 14.33: He wen come real sore inside, an he get plenny trouble inside him.”
Luk 2.35: An you too, Mary, you goin come sore inside, jalike one sword going thru yoa heart.
Act 2.37: Wen da peopo hear dat, dea heart come sore, an dey tell Peter an da odda guys Jesus wen send all ova,
Rom 7.24: I stay all sore inside!
Rom 9.2: I tell you guys dis: Inside, my heart stay plenny sore, an no can stop hurting.
2Co 11.29: If get somebody dat do da bad kine ting, den I feel sore inside cuz a dat.
Eph 4.30: do notting dat goin make God's Good an Spesho Spirit come sore inside.
Php 2.1: He show love an aloha fo us guys, so we no need stay sore inside.
Php 2.27: An God wen get pity fo me too, so I no come all sore inside -- afta all, I stay plenny sore inside awready.
Php 2.27: so I no come all sore inside -- afta all, I stay plenny sore inside awready.
1Th 4.13: Den you guys no need feel real sore inside, jalike da odda peopo feel dat no stay shua bout
Heb 12.11: we get presha fo make us guys learn stuff, we come all sore inside, an dat kine we no like.
Jas 4.9: No feel good inside, but come real sore inside long time.
Rev 1.7: All da diffren peopos all ova da world goin cry An feel sore inside cuz a him.
Rev 12.2: She hapai, an she stay crying, cuz real sore fo born her baby!
Rev 16.2: dem an dat go down an pray to his statue, dey get bad kine sore dat come out all ova dem an hurt real bad.”
Rev 18.7: dey get all kine rich stuffs, Make um suffa an come all sore inside.
Rev 18.7: An I no goin eva come sore inside an cry!
Rev 18.8: Da Babylon peopo goin come all kine sore inside.
Rev 21.4: Nobody goin stay sore inside, O cry, o suffa, Cuz da way tings wen happen befo,