Exo 30.34: Den Yahweh tell Moses: “Take da nice smell spices fo make da incense -- yellow gum resin, da kine sea shell
Exo 35.8: koa wood, oil from da olive fo burn inside da lamps, spices fo da oil fo put on top da pries guys fo show God wen pick
Luk 23.56: Den dey go home fo make da spices an da perfume ready fo his body.
Luk 24.1: day in da week, befo da sun come up, da wahines bring da spices dey wen make ready, an go by da cave.