Exo 21.6: Da slave owna guy put da slave guy by da door, an take one spike an push um thru da bottom a his ear lobe in da door an
Deu 15.17: Den take one spike an push um thru da bottom a his ear lobe in one door an