1Ki 13.3: piece, an da ash from burn fat dat stay on top da altar spill out, you goin know az fo shua wat Yahweh tell.
1Ki 13.5: wen broke in two piece an da ash from da sacrifice fat spill out, jalike da sign dat da guy dat know God wen give cuz
Mat 9.17: wine goin ferment an bus da old wine bag, an da wine goin spill out.
Mrk 2.22: wine goin come mo big an bus da wine bag, an da wine goin spill out.