Mat 27.48: One guy wen run an put one sponge inside da sour wine, an put um on top one bamboo, an try
Mrk 15.36: One guy wen run an put one sponge inside da sour wine, an put um on top one bamboo, an try
Jhn 19.29: Dey fill up one sponge wit dat wine, put um on top one oregano branch, an put um